Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 1814/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

(Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 ze zm.; dalej 'unn.'), art. 59 § 1 pkt 9, art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749...
. 68 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 unn. w związku z art. 105 § 1 Kpa., poprzez wydanie decyzji ustalającej opłatę sankcyjną uwzględniającą...

VI SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do kar...
pieniężnych konieczne jest stosowanie przepisów prawa podatkowego - działu III Ordynacji podatkowej - dotyczącego kwestii zobowiązań podatkowych, a tym samym sposobu ustalenia...

VI SA/Wa 244/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

tej ustawy, zgodnie z którym w zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Ustawodawca...
pieniężnych. Przywołany w ust. 8 art. 40a u.j.h. dział III Ordynacji podatkowej odnosi się do kwestii zobowiązań podatkowych, a tym samym sposobu ustalenia wysokości zobowiązania...

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

handlowej w zw. z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie przez Sąd tych przepisów, polegające na ich niezastosowaniu do nałożonej kary;, XX. art. 145...
Konstytucji;, XVIII. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 40a ust. 8 cyt. ustawy o jakości handlowej w zw. z art. 63 § 1 Ordynacji...

VI SA/Wa 1849/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

się do nich z pytaniem czy wniosek ten dotyczy ulgi w sprawie zobowiązań w myśl art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej., Pismem z [...] maja 2014 r. wspólnicy spółki cywilnej...
, czy wniosek z [...] kwietnia 2014 r. o wstrzymanie płatności rachunku nr [...] dotyczy ulgi w spłacie zobowiązań w myśl art. 67a i art. 67b Ordynacji podatkowej. Pismo...

III SA/Gl 486/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-11-03

i 2052, dalej: k.p.a.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy...

V SA/Wa 2651/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi Z. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] lipca 2014r., nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione; postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądza od Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na rzecz Z. Z. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

V SA/Wa 3270/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi R. S. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] października 2014 r. znak [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia umorzyć postępowanie sądowe

V SA/Wa 1643/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-27

Sprawa ze skargi J. M. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę

II GZ 381/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Zażalenie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 2651/14 w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi Z. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: 1. odrzucić zażalenie; 2. zwrócić Głównemu Inspektorowi ...
1   Następne >   2