Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 653/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dodał, że w pierwszej kolejności powinna zostać wydana decyzja w trybie art. 115 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności...
zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Sąd w tym zakresie podzielił stanowisko wierzyciela, że kara za przejazd pojazdem nienormatywnym nie mieści się w pojęciu...

I OSK 1892/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10

jest z art. 68 § 1 w związku z art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), gdyż wydaną ją po upływie...
2 w związku z art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej. Nie mają do nich zatem zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia. Za takim uznaniem przemawia...

II GSK 1046/11 - Wyrok NSA z 2012-09-20

. o finansach publicznych i ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Termin 5 lat należało zatem liczyć od końca roku, w którym należano uiścić należność. Obowiązek...
[...] października 2004 r., zgodnie z art. 70 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej skutkowało zawieszeniem terminu przedawnienia. Przerwanie terminu nastąpiło w związku z zastosowaniem środka...

VI SA/Wa 2210/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-16

postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

II SAB/Sz 7/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-11

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Na podstawie art. 3 § 2a i § 3 P.p.s.a. sądy...
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II GSK 537/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-31

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Małgorzata Rysz po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt II GSK 537/13 postanawia: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt II GSK 537/13, w ten sposób, że w wierszu dziesiątym od ...

II GZ 69/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Zażalenie I. U. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 94/06 w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi I. U. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 października 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia spłaty kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego postanawia: oddalić zażalenie

II GZ 339/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-16

również rachunek bankowy żony oraz formularze podatkowe PIT - 37 za lata 2010 i 2011. Nie wszystkie wydatki był w stanie udokumentować, gdyż część rachunków nie mógł odnaleźć...

II GSK 538/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga kasacyjna A. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt V SA/Wa 2993/12 w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia ... sierpnia 2012 r. nr ... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty elektronicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w ...

II GSK 556/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna A. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 31 stycznia 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 2941/12 w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty elektronicznej postanawia: 1) uchylić zaskarżone postanowienie; 2) oddalić wniosek o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
1   Następne >   3