Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I FSK 713/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

art. 149 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.; dalej jako 'Ordynacja podatkowa') doręczona 12 czerwca 2013 r...
postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia 11 czerwca 2013 r., wskazując jako podstawę art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej., Ze stanu faktycznego...

I FSK 897/17 - Wyrok NSA z 2017-08-29

. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa'), Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. decyzją z dnia 24 lipca 2015r. utrzymał...
nieprawidłowego zastosowania przepisu art. 282c Ordynacji podatkowej organ podatkowy wyjaśnił, że nie budzi wątpliwości fakt, że w protokole kontroli z dnia 15 czerwca 2010r. zawarto...

I SA/Gd 1135/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-21

DYREKTOR URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE - ART. 207, ART. 233 § 1 PKT 1, ART. 240 § 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA (DZ...
- ORDYNACJA PODATKOWA., W OBOWIĄZUJĄCYM TERMINIE STRONA NIE ZŁOŻYŁA ODWOŁANIA OD DECYZJI. TYM SAMYM DECYZJA STAŁA SIĘ OSTATECZNA., STRONA PISMAMI Z DNIA 19 MARCA 2008 R...

I SA/Ke 166/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-30

, że Spółka jako przyczynę wznowienia postępowania wskazała art. 240 § 1 pkt 1 i 5 Ordynacji podatkowej, Zgodnie z art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, w sprawie...
postępowania, iż jest obecnie w posiadaniu dokumentacji. Przesłankę określoną w art. 240 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej - dowody, na których podstawie ustalono istotne...

I SA/Po 763/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-15

[...] listopada 2004 r. Jako podstawę żądania wskazano art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm...
., powoływana jako Ordynacja podatkowa) w związku z art. 26 ust. 3 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65...

II FSK 2605/15 - Wyrok NSA z 2017-11-07

z wykonaniem robót budowlanych, co wynika wprost z art. 23 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Nadto, wyrokiem z dnia 9 października 2012 r. sygn. akt. I SA/Kr 1100/12 sąd pierwszej...
wpłynął wniosek podatników z dnia 13 czerwca 2013 r. o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Podatnicy, powołując art. 247 § 1 pkt 3 w zw. z art. 248 § 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Ke 508/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-29

postępowania. Właściwy był natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w K., co wynika z przepisów art. 241 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Dalej W. C. podniósł, że w sprawie karnej skarbowej...
się go za stronę w sprawie wznowienia tego postępowania. Według niego, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 116 § 1 i 2, art. 117bi art. 133 § 1 i 2) oraz Kodeksu...

I SA/Gl 23/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-09

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26 ust. 2 i 3 i art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r...
na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości [...] zł., Wspomniana decyzja została doręczona stronie w trybie art. 150 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej w dniu 7...

II FSK 1022/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

11 stycznia 2010 r. Jako podstawa tego wznowienia został wskazany art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
ze zm., dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa'). Postanowieniem z dnia 24 października 2012 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wznowił postępowanie uznając za podstawę...

III SA/Wa 2107/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

Dyrektor Izby Skarbowej wydał postanowienie z [...] stycznia 2007 r. nr [...]. W związku z tym, stosownie do art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
postępowania Spółka we wniosku z dnia 10 czerwca 2007 r. wskazała art. 240 § 1, w zw. z art. 241 Ordynacji podatkowej, w związku z niemożnością brania udziału w postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   77