Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 15/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odpowiednio stosowanych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu...
(Dz.U. poz. 1313, OTK ZU nr 7/A/2013, poz. 97) zastrzeżeń konstytucyjnych dotyczących art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r...

II SAB/Bd 53/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-09

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto sądy te orzekają w sprawach, w których przepisy ustawy szczególnej...

III SA/Wa 155/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-10

Sprawa ze skargi T. P. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na KRUS postanawia odrzucić skargę

I SA/Bd 587/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-29

Sprawa ze skargi W. Ś. na decyzję Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: odrzucić skargę.

VIII SA/Wa 534/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub częściowym - wtedy obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków...
, albo od opłat sądowych i wydatków, lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 p.p.s.a....

VIII SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców...
podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków., Stosownie do § 21 ust...

VIII SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

Wniosek M. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników postanawia: 1. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; 2. odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

I SA/Bd 571/23 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2023-11-22

Sprawa ze skargi D. S. na decyzję Prezesa Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] sierpnia 2023 r. nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa postanawia: 1. stwierdzić swoją niewłaściwość, 2. przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

VIII SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-20

[...] zł i opłatę za gaz w kwocie [...] zł. Do wniosku skarżący dołączył decyzję Wójta Gminy W. z [...] czerwca 2017 r. o umorzeniu zaległości podatkowych., Postanowieniem...
tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.). Z regulacji art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wynika...

I SAB/Bd 1/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-02

administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;, 4 pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych...
1   Następne >   3