Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Op 467/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-04

oraz art. 101 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm. (powinno być Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm...
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm. - powinno być Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. - przypis Sądu, dalej zwanej...

I SA/Rz 163/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa),w zw. z art. 29 ust. 7 ustawy o Agencji...
Ordynacji podatkowej, jednak w niniejszej sprawie potrącenie zostało dokonane w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o Agencji, a nie zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi...

I SA/Ke 197/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-08-25

spadek w całości po zmarłym dłużniku., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 97 i art. 98 Ordynacji podatkowej mające zastosowanie w sprawie na podstawie...
art. 29 ust. 7 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (j.t. [...]) dalej 'ustawa o Agencji'. W art. 98 Ordynacji podatkowej...

II SA/Bd 1227/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-03

też unormowanie zawarte w art. 100 § 1 w zw. z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym 'Organy podatkowe właściwe ze względu...
. B. - Cz., zarzuciły rażące naruszenie art. 1016 - 1032 kodeksu cywilnego w zw. z art. 98 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz naruszenie art. 7, art. 11, art. 77 § 1...

I SA/Lu 272/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-04

spadkobierczyni oraz postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku przez Gminę. Następnie przytoczył treść przepisów Ordynacji podatkowej normujące odpowiedzialność...
zastosowanie art. 98 §1 i §2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 1031 §2 i art. 1023 §2 Kodeksu cywilnego oraz art. 100 §1 i §2 Ordynacji podatkowej, a także prawa procesowego...

I SA/Ke 279/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-10-12

rozstrzygnięcia organ wskazał art. 97 i art. 98 Ordynacji podatkowej mające zastosowanie w sprawie na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (j.t. Dz.U.2019.1505) dalej 'ustawa o Agencji'. W art. 98 Ordynacji podatkowej ustawodawca wprost odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego...

V SA/Wa 681/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej 'Ordynacja podatkowa') spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa...
Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej)., Organ odwoławczy zaznaczył, iż z aktu...

I SA/Go 3/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-23

Z tego też względu na podstawie art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej - P.N. ponosi odpowiedzialność za zaległości powstałe w trakcie pełnienia obowiązków na wskazanym wyżej stanowisku...
. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zły stan zdrowia P.N., na który powołuje się pełnomocnik. Organ nie neguje samego faktu przewlekłości chorobowej P.N.. Jednak zauważa...

I SA/Go 2/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-23

Z tego też względu na podstawie art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej - P.N. ponosi odpowiedzialność za zaległości powstałe w trakcie pełnienia obowiązków na wskazanym wyżej stanowisku...
z art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zły stan zdrowia P.N., na który powołuje się pełnomocnik. Organ nie neguje samego faktu przewlekłości chorobowej P.N....

I GSK 1487/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm., dalej: 'ordynacja podatkowa' lub 'op'), w zw. z art. 29 ust. 7 ustawy...
, że wprawdzie zgodnie z art. 29 ust 7 ustawy o Agencji, do należności o których mowa w ust. 1 w/w artykułu stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, jednak w niniejszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   92