Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

II FSK 700/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i stwierdził, że Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-B. nie mógł wydać postanowienia z dnia 21 września 2005 r...
Ordynacji podatkowej. Wskazał, że przepis art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej posługuje się określeniem 'niewydania postanowienia w terminie', ale data naniesiona...

II FSK 2386/10 - Wyrok NSA z 2012-05-31

powyższego wniosku skarżący wskazał art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / dalej: 'ordynacja...
podatkowa '., Zdaniem skarżącego rażące naruszenie prawa / art. 247 § 1 pkt. 3 ordynacji podatkowej / polegało na tym, że :, - decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem...

II FSK 1970/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

w tym przepisie, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec...
możliwość skorzystania z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f...

II FSK 2924/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

uzasadnione przypuszczenie, że mogą one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana...
: 'Ordynacja podatkowa'). Organ wyjaśnił, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego...

III SA/Wa 2429/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

. zarzucił:, 1. nieważność z powodu istnienia wad z art. 247 § 1 pkt 3 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) - dalej...
'Ordynacja podatkowa', poprzez:, - wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa polegającym na zastosowaniu do odpowiedzialności Skarżącego, który pełnił obowiązki członka...

III SA/Wa 3551/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z art. 84...
i stanowią nadpłatę w rozumieniu Ordynacji podatkowej. W ocenie Strony, ze względu na zakres orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 sygn. akt SK 2/10...

I SA/Lu 94/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

z dnia 8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją...
rażącego naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku...

I SA/Lu 95/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Dyrektora...
naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku temu przesłanek,, b...

III SA/Gl 892/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-27

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Stan sprawy według posiadanych przez Sąd akt sprawy...
efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych i zapobieganie degradacji i zanieczyszczeniu środowiska. Przywołując art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej wnioskujący dowodzi...

III SA/Wa 2991/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

się na art. 54 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) - dalej 'Ordynacja podatkowa' i stwierdzając...
.', w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się przepisy rozdziałów 2, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 22 i 23 Działu IV Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100