Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

II FSK 210/19 - Postanowienie NSA z 2021-10-26

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z poźn. zm.), znajdzie zastosowanie do sytuacji, w której płatnik wypłacając podatnikowi...
: 'Czy przepis art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej znajdzie również zastosowanie w przypadku, gdy podatnik - realizując obowiązek samoobliczenia podatku - wpłacił należny podatek...

I SA/Ol 489/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-14

przekazanie tych środków na rachunek bankowy gminy - na podstawie art. 78 § 1, art. 78 § 3 pkt 3 lit. c, art. 78 § 4 Ordynacji podatkowej,, 2. niewypłacone dotychczas...
. - na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 w zw. z art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Rozpatrując wniosek strony Naczelnik stwierdził jego zasadność w zakresie pkt 1 i pkt 3 i przekazał...

I SA/Ol 113/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-03

jest podstaw do oprocentowania jej na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Na ww. decyzje skarżąca w dniu 11 grudnia 2017 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
naruszeniem przepisu art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, bowiem w ww. decyzji organ nieprawidłowo naliczył oprocentowanie od niezrealizowanej części nadpłaty, na skutek...

V SA/Wa 1441/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.800), a to poprzez odmowę sporządzenia i doręczenia wnioskowanych przez Stronę za pismem z dnia...
przepisu art. 178 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 179 § 1 i art. 123 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez błędną...

II FSK 3371/18 - Wyrok NSA z 2021-10-13

lit. c) P.p.s.a w zw. z art. 199a § 1 i art. 120, art. 121 § 1 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm...
wykładni dyspozycji art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej, skutkującej uznaniem przez Sąd, że organ podatkowy niezasadnie zastosował w sprawie dyspozycję art. 199a § 1...

I FSK 933/18 - Wyrok NSA z 2022-06-09

'), w związku z art. 70 § 1, art. 70c, art. 70 § 6 pkt 1, art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, dalej: 'Ordynacja...
o VAT') oraz w związku z art. 208 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwą realizację przez Sąd kontroli sądowadministracyjnej i oddalenie skargi i w konsekwencji...

II FSK 3273/17 - Wyrok NSA z 2019-08-28

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', nałożył na nią karę porządkową w wysokości 600 zł., W zażaleniu...
w zw. z art. 219 Ordynacji podatkowej, przez brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do przesłanek zawartych w art. 262 § 1 pkt 2 tej ustawy (podmiot...

I SA/Gd 336/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-24

od lutego do czerwca 2014 r., Przedmiotowa decyzja została uznana za skutecznie doręczoną w trybie przewidzianym w art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
pkt 11 Ordynacji podatkowej, wyjaśniając że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 ma wpływ...

I SA/Lu 525/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-05

.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2016 r. - dalej: 'u.p.d.o.f.' w zw. z art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że spółka...
dochodowy od osób fizycznych, nie zmieniło faktu, że to spółka nadal była zobowiązana do poboru zaliczki w rozumieniu art. 26 a Ordynacji podatkowej, albowiem na podstawie...

I SA/Lu 489/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-10

Ordynacji podatkowej poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że spółka nie była zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania...
na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie zmieniło faktu, że to spółka nadal była zobowiązana do poboru zaliczki w rozumieniu art. 26a Ordynacji podatkowej, albowiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100