Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 904/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-17

postanowieniu nie przedstawiono wyczerpującej argumentacji, przemawiającej za niezastosowaniem wobec skarżącego przepisów Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności osób...
trzecich. W ocenie skarżącego w sprawie powinna zostać wydana decyzja w trybie art. 115 Ordynacji podatkowej o odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej za zobowiązania...

V SA/Wa 1485/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

Ordynacji podatkowej po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia, w którym zastosowano środek egzekucyjny., Skarżący złożył wniosek o ponowne...
Ordynacji podatkowej termin przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zastosowany w dniu...

VI SA/Wa 2410/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-17

r. Ordynacja podatkowa oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W uzasadnieniu skargi stwierdził, że zobowiązanie z tytułu kary...
pieniężnej uległo przedawnieniu z końcem 2004 r. na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a więc Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad powinien...

V SA/Wa 4693/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-21

decyzji w przedmiocie umorzenia w całości lub części należności oraz rozłożenia na raty zastosowanie winny znaleźć przepisy Ordynacji podatkowej, a nie przepisy ustawy...
. poz. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., dalej: 'o.p.')., Dział III...

V SA/Wa 985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

rozstrzygnięcia należy wskazać, że w sprawie do podjęcia decyzji w przedmiocie umorzenia w całości należności zastosowanie winny znaleźć przepisy Ordynacji podatkowej, a nie przepisy...
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., dalej...

V SA/Wa 4333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-14

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: O.p.). W tym zakresie powołał się na prawomocny wyrok WSA w Warszawie...
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...

V SA/Wa 2278/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

Ordynacji podatkowej., Stosownie do art. 56 ust. 1 ustawy należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:, 1/ osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku...
interesu dłużnika' powinna być interpretowana w oparciu o ustalone orzecznictwo sądów administracyjnych, jak również na kanwie art. 67a §1 Ordynacji podatkowej...

II SA 2361/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-16

, 210§1 ust. 4 i 6 Ordynacji Podatkowej i domagał zasądzenia kosztów 615 zł. Zacytował tezę z uzasadnienia wyroku NSA w Warszawie z dnia 2000.05.18 w sprawie V SA 2762/99...
, iż 'Zgodnie z zasadami prawidłowo prowadzonego postępowania administracyjnego (także prowadzonego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej), decyzja powinna wskazywać...

V SA/Wa 1599/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., dalej: 'o.p.')., Dział III ustawy Ordynacja...
ustawy Ordynacja podatkowa, a w szczególności art. 67a o.p., a nie stosowany przez Generalnego Dyrektora art. 57 u.f.p., który w sprawie nie miał zastosowania. Wyjaśnić...

V SA/Wa 4662/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-17

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
1   Następne >   +2   +5   +10   27