Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I SAB/Gl 3/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

od nieruchomości za 2007 r. i zasądzenia kosztów postępowania, zarzucając naruszenie art. 77 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, poprzez niedokonanie zwrotu nadpłaty w wysokości [...]zł...
. 274a § 2 i art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, organ wezwał Spółkę w charakterze strony do złożenia wyjaśnień wraz z udokumentowaniem deklaracji i korekt deklaracji...

II FSK 524/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.); dalej: 'Ordynacja podatkowa', art.3 ust. 5 u.p.o.l., art.121 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 2 i art. 84 Konstytucji...
(prezydenta), starostę lub marszałka województwa, z mocy art.14j § 3 Ordynacji podatkowej, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1a Ordynacji podatkowej, w tym dotyczące...

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

z jego żądaniem, a Burmistrz do dnia złożenia zażalenia nie wydał postanowienia na podstawie art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej, pozbawiając skarżącego procedury odwoławczej...
w przedmiocie niewydania postanowienia na podstawie art. 62 § 2 Ordynacji podatkowej, postanowiło uznać zażalenie za nieuzasadnione., SKO wyjaśniło, że Burmistrz...

I SAB/Kr 9/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-24

z dnia 29 czerwca 2010 roku poinformował K. C., że zgodnie z art. 77b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm...
.; dalej: Ordynacja podatkowa) nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu oraz że - stosownie do art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Ke 404/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

Ordynacji podatkowej) oraz brzmienie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w którym określono podmioty na których ciąży obowiązek w podatku...
wnoszącym zadeklarowany podatek jest podatnik, przez co dochodzi do wygaśnięcia ciążącego na nim zobowiązania podatkowego (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). W przypadku...

I SA/Go 104/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-25

. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w związku z art. 6q ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku...
. 6m ust. 1 i 1a u.c.p.g. w zw. z art. 6j ust. 3 u.c.p.g. w zw. z art. 6i ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, poprzez niewłaściwą ocenę...

I SAB/Gl 11/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-28

, do którego doszło wskutek niewykonania obowiązku wynikającego z art. 77 § 4 i art. 78 § 1 w zw. z § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (obecnie t.j. Dz...
: k.p.a.) oraz ponaglenie przewidziane w art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej (szerzej W. Chróścielewski, tamże, s. 65)., Ponaglenie jest swoistym środkiem prawnym...

I SAB/Gl 12/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-28

i art. 78 § 1 w zw. z § 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (obecnie t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), tj. niedokonania zwrotu nadpłaty w kwocie...
lub też aktu administracyjnego. Przedmiotem ponaglenia jest niezałatwienie sprawy we właściwym terminie ustawowym lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 Ordynacji podatkowej...

II FSK 862/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

moment jej powstania, a co za tym idzie nieprawidłowo określił wysokość należnych odsetek (art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej)., W odpowiedzi na wezwanie Spółki...
przewidziane w art. 78 § 3 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej., W związku z niezastosowaniem się przez organ do wezwania do usunięcia naruszenia prawa Spółka wniosła...

II FSK 861/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

moment jej powstania, a co za tym idzie nieprawidłowo określił wysokość należnych odsetek (art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej)., W odpowiedzi na wezwanie Spółki...
nadpłaty przewidziane w art. 78 § 3 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej., W związku z niezastosowaniem się przez organ do wezwania do usunięcia naruszenia prawa Spółka wniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   77