Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

III SA/Wa 1475/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

jest zakres odpowiedzialności w zakresie podatku od nieruchomości w kontekście art. 112 § 4 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do odsetek za zwłokę od należności podatkowych; 3...
, w świetle art. 20 § 2 i art. 21 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. Nr 169, poz. 1387...

II FSK 770/09 - Wyrok NSA z 2010-10-05

odpowiedzialności w zakresie podatku od nieruchomości w kontekście art. 112 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8...
, poz. 60 ze zm.) - dalej zwanej Ordynacją podatkową - w odniesieniu do odsetek za zwłokę od należności podatkowych; 3) jaka jest podstawa prawna odpowiedzialności...

II FSK 3276/12 - Wyrok NSA z 2015-01-28

zakończenia postępowania i wydania stosownych rozstrzygnięć, zarzucając naruszenie:, - art. 139 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r...
Ordynacji podatkowej, bowiem w wyznaczonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie dodatkowym terminie do załatwienia sprawy organ nie podjął żadnych rozstrzygnięć., 4...

I SA/Ke 422/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

Ordynacji podatkowej) oraz brzmienie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w którym określono podmioty na których ciąży obowiązek w podatku...
jest podatnik, przez co dochodzi do wygaśnięcia ciążącego na nim zobowiązania podatkowego (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). W przypadku ustanowienia zarządu...

II FSK 3981/13 - Wyrok NSA z 2016-03-08

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. póz. 749 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa'), przez nierozpatrzenie we właściwym terminie ww...
ponaglenie spółki za nieuzasadnione. W ocenie organu przepisy Ordynacji podatkowej poświęcone nadpłacie i odsetkom od niej nie dają podstaw do wydania w przedmiocie...

I SAB/Go 10/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-27

, że w przypadku żądania stwierdzenia nadpłaty podatku należy zwrócić się z wnioskiem zgodnie z art. 72 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
. w wysokości 15.986,40 zł wraz z odsetkami, wskazując jako podstawę wniosku art. 72 Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia [...] maja 2018 r. Burmistrz odmówił stwierdzenia...

I SA/Ke 420/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-31

i tym samym wyznacza granice w jakich interpretacja będzie mogła wywołać skutki prawne zgodnie z art. 14 k § 1 i 14 l,14 m Ordynacji podatkowej. Dla niniejszej interpretacji...
w zw. z art. 14 h oraz 14 c § 1 Ordynacji podatkowej poprzez uznanie, że były Operator Infrastruktury (Smart Net sp. z o.o.) posiada status podatnika podatku...

I SA/Ke 426/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

i tym samym wyznacza granice w jakich interpretacja będzie mogła wywołać skutki prawne zgodnie z art. 14 k § 1 i 14 l,14 m Ordynacji podatkowej. Dla niniejszej interpretacji...
w zw. z art. 7524 § 1, art. 755 § 1 pkt 1 i 940 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 120 w zw. z art. 14 h oraz 14 c § 1 Ordynacji podatkowej poprzez uznanie, że były Operator...

I SAB/Rz 3/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-25

zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie. Wobec tego należy uznać, że Skarżąca złożyła zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U....
z 2012r. poz. 749 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie, a zatem wyczerpała tryb niezbędny...

III SAB/Wr 16/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-28

, że tym samym przedmiotowa kwota, uiszczona przez podatnika w postępowaniu egzekucyjnym, stanowi podatek nienależny w rozumieniu art. 73 § pkt 1 Ordynacji podatkowej (Dz...
ściągnięcia. W uzasadnieniu podano, że wyżej wskazany wniosek podlega rozstrzygnięciu w trybie postanowienia wydanego na podstawie art. 76 a Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   59