Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 220/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-04

na potwierdzenie trafności podjętego stanowiska, że niezgodne z przepisami Ordynacji podatkowej przesłanie pisma bezpośrednio stronie z pominięciem pełnomocnika strony należy...
w art. 240 § 1 pkt 7 w zw. z art. 219 ustawy ordynacji podatkowej skutkująca uchyleniem postanowienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] r...

I SA/Wr 1550/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-08

od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dokonał organ w oparciu o art. 33 ustawy ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2003r. W przypadku zobowiązania...
dotyczącego podatku dochodowego za 2001r. zastosowanie ma zaś art. 33 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym. Przed zmianą z dnia 1 stycznia 2003r. wówczas art...

I SA/Wr 1510/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-21

przez Spółkę zakresie nie spełniałaby przynależnej tej instytucji funkcji gwarancyjnej i ochronnej dla Wnioskodawcy stosownie do art. 14k-14n Ordynacji podatkowej;, sprawa...
zarzuciła, naruszenie przepisów postępowania, tj.:, przepisu art. 165a § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej przez odmowę wszczęcia postępowania w sytuacji spełnienia...

I SA/Wr 406/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-20

pkt 1 oraz art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zaś faktyczną - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. o sygn. akt P 33/09. W uzasadnieniu wskazała...
Ordynacji podatkowej. Wraz z wnioskiem A złożyła korektę deklaracji za 2008 r., wykazując w niej podatek w kwocie 748 638 zł oraz wartość budowli w wysokości 34 610 182, 82...

I SA/Wr 1720/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 3 ust.1, art. 6 ust. 2, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14, art. 22, art. 23...
., Odwołanie oparte zostało na zarzutach naruszenia przepisów:, - art. 180 § 1 oraz art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jednostronne zebranie materiału dowodowego, danie...

I SA/Wr 1719/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 3 ust.1, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14, art. 22, art. 23, art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27...
. 180 § 1 oraz art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jednostronne zebranie materiału dowodowego, danie prymatu osobowym źródłom dowodowym, w tym zwłaszcza zeznaniom...

III SA/Wr 323/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-11

[...],[...],[...] i [...] r., a więc w okresie kiedy zobowiązanie uległo przedawnieniu, stosownie do brzmienia art. 70 § 2 Ordynacji podatkowej. Skoro bowiem, jak dalej...
wskazał pełnomocnik, w stosunku do osób prawnych zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej tj...

I SA/Wr 1898/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 3 ust.1, art. 6 ust. 2, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14, art. 22, art...
Ordynacji podatkowej poprzez jednostronne zebranie materiału dowodowego, danie prymatu osobowym źródłom dowodowym, w tym zwłaszcza zeznaniom świadków K. Z. oraz G.P....

I SA/Wr 1141/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-10

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przez jednostronne zebranie materiału dowodowego, danie prymaty osobowym źródłom dowodowym...
w Częstochowie w sprawie VDs 22/01, a następnie orzeczenia sądu powszechnego,, - naruszenia art. 122 Ordynacji podatkowej przez zaniechania działania w celu dokładnego...

I SA/Wr 1612/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

r. Ordynacja podatkowa/ Dz. U Nr 137, poz. 9226 z poz. zm./, utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] określającą kwotę...
. 24a § l ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) organ I instancji uznał, iż celem zawierania przez pana M. L. pozornych umów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100