Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 893/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-17

., Jako podstawę wznowienia postępowania Podatniczka w swoim wniosku wskazała art. 240 § 1 pkt 1 w związku z art. 240 § 1 pkt 2, art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej...
w niej jakichkolwiek pieniędzy (k. 1, t,2 akt podatkowych)., Dyrektor Izby Skarbowej, będący organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 244 § 1 Ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu...

I SA/Sz 330/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-22

i pkt 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania B. K. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej...
oraz art. 248 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wniósł o stwierdzenie nieważności...

I SA/Sz 114/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

1. Prawidłowa z prawnego punktu widzenia decyzja zmieniająca, wydana na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej, powinna odpowiadać następującym wymogom: 1...
/ może być wydana tylko przez organ, który wydał decyzję ostateczną; 2/ może być wydana zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu (art. 256 Ordynacji podatkowej); 2/ może być wydana...

I SA/Sz 115/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

1. Prawidłowa z prawnego punktu widzenia decyzja zmieniająca, wydana na podstawie art. 254 Ordynacji podatkowej, powinna odpowiadać następującym wymogom: 1...
/ może być wydana tylko przez organ, który wydał decyzję ostateczną; 2/ może być wydana zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu (art. 256 Ordynacji podatkowej); 2/ może być wydana...

I SA/Sz 230/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-05-16

podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej zwana 'Ordynacją podatkową', poprzez jego błędne zastosowanie, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez...
zinterpretowanie wątpliwości co do stanu faktycznego, na niekorzyść zobowiązanego, a także naruszenie art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie...

II SA/Sz 1353/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

następnie, że uregulowana w art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, którego treść podał, instytucja zabezpieczenia jest wykorzystywana przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego...
art. 8 ustawy o grach hazardowych, do postępowań w sprawach określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Sz 1359/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 8 i art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych...
punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych., Organ wyjaśnił następnie, że uregulowana w art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, którego treść podał, instytucja zabezpieczenia...

I SA/Sz 26/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-13

na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 i pkt 5 oraz art. 248 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej o stwierdzenie nieważności ww. decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej decyzjami z dnia...
nie mógł w ogóle rozpocząć biegu termin, przewidziany wart. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do wniesienia odwołania, skoro odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14...

I SA/Sz 268/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-03

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że nowymi okolicznościami faktycznymi...
- nie dokonując odliczenia podatku naliczonego. Nadto wskazano, iż wznowione postępowanie, o którym mowa w art. 240 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie może być poświęcone...

II SA/Sz 1364/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 8 i art. 91 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201...
w wymienionym punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych., Organ wyjaśnił następnie, że uregulowana w art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, instytucja zabezpieczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100