Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 838/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-11

przepisów prawa podatkowego, dotyczącej przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), dalej Ordynacja podatkowa...
, w zakresie obowiązku informowania o schematach podatkowych o których mowa w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej., Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem...

I SA/Rz 722/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-07

się natomiast do kwestii późniejszego zbycia ww. udziałów przez spółkę osobową należy zauważyć, iż w myśl art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej podatnikiem jest osoba fizyczna...
wykładnią celowościową oraz systemową doprowadziła Sąd do przekonania, iż zamieszczony w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej termin 'niewydanie przez organ postanowienia...

I SA/Rz 721/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-02-03

, iż w myśl art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw...
wydana w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem...

I SA/Rz 480/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-01

54.834,00 zł, i w tym zakresie umorzył postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe w związku z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz utrzymał w mocy decyzję organu...
biegu terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej - określającym zawieszenie biegu terminu przedawnienia z dniem wszczęcia postępowania...

I SA/Rz 564/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-21

pierwszej czynności egzekucyjnej, która miała miejsce 13.08.1998r. Do takiej oceny uprawniają ją obowiązujące zmienione przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie...
29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z zm.) powołanej dalej jako Ordynacja podatkowa, wywiódł, że skutek w postaci przerwania biegu terminu...

I SA/Rz 1043/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-15

. 13 § 2a, art. 14b § 5b i 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) o odmowie wydania...
przez wnioskodawcę działania umożliwiają mu uzyskanie korzyści podatkowej, o której mowa w art. 119f pkt 1 Ordynacji podatkowej, polegającej na obniżeniu wysokości zobowiązania...

I SA/Rz 696/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-01

pisarską i na podstawie art. 215 § 1 w związku z art. 14 b §§ 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz. 613 ze zm.; dalej...
: Ordynacja podatkowa) sprostowano z urzędu tę oczywistą omyłkę pisarską., W ocenie Ministra Finansów zażalenie wniesione przez Spółkę nie jest uzasadnione. Wprawdzie przepisy...

I SA/Rz 806/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-12-04

:, - 237 870 zł tytułem należnego zwrotu VAT;, - 95 419 zł tytułem oprocentowania liczonego od zwrotu VAT na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej;, - 36 599 zł...
,, - 97 632 zł tytułem oprocentowania liczonego od zwrotu VAT na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Z przedłożonych Sądowi akt sprawy wynika, że w dniu 29...

I SA/Rz 487/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-29

Odwoławcze decyzją z dnia [...] lutego 2007r. nr [...], na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 i art. 68 § § 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U....
z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako: Ordynacja podatkowa), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez J.M. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia...

I SA/Rz 21/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-06

[...] października 2007r. nr [...] działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 73 § 2, art. 76 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa...
(t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm. zwanej dalej Ordynacją podatkową) oraz art. 44 ust.1 pkt.1 w zw. z art. 10 ust.1 pkt.3, art.45 ust.1 ustawy z dnia 26...
1   Następne >   +2   +5   +10   100