Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 688/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-12

odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. A na członka zarządu spółki w trybie art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm.) - dalej zwana 'Ordynacją podatkową'., Urząd Skarbowy w B. działając na podstawie zacytowanych przepisów decyzją nr [...] z dnia [...] orzekł...

I SA/Wr 1893/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

, Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu dokonał w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających...
w wysokości 7.000.000,00 zł., Decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności...

I SA/Wr 1894/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

dokonał w dniu [...] w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających zaległości podatkowe...
17.100.000,00 zł., Decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności zarzucono...

I SA/Wr 2067/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

z [...] w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających zaległości podatkowe w podatku...
ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności zarzucono naruszenie przepisów...

I SA/Op 255/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-21

podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zwanej w dalszej części Ordynacją podatkową. W efekcie takiego działania do zwrotu na rzecz Spółki pozostała kwota 3.354,60 zł...
w sposób prawidłowy i zgodnie z art. 78b Ordynacji podatkowej., Następnie Naczelny Sąd Administracyjny, w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej, wyrokiem z 29 stycznia 2008 r...

I SA/Op 71/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-03

w Brzegu z dnia [...], które z mocy przepisów art. 201 § 1 pkt 2 i art. 216 Ordynacji podatkowej zawieszało postępowanie w sprawie., Powyższe postanowienie Izby Skarbowej...
Ordynacji podatkowej., W toku dalszego prowadzenia postępowania podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego...

II SA/Op 467/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-04

oraz art. 101 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm. (powinno być Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm...
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm. - powinno być Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. - przypis Sądu, dalej zwanej...

I SA/Op 166/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-25

podatkowego na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Wniosek został wysłany 28 czerwca 2007 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej i wpłynął do Urzędu Miasta K. 2 lipca 2007...
r., Burmistrz K. postanowieniem z [...] nr [...], wskazując na treść art. 14g § 2 Ordynacji podatkowej, pozostawił wniosek Spółki o udzielenie pisemnej informacji...

I SA/Op 151/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-04

Namysłowa działając na podstawie art. 165 § 2 i 4 ustawy Ordynacja podatkowa wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia E. i S. Ś. wysokości zobowiązania w podatku...
. Ś, na podstawie art. 213 § 1 w zw. z art. 219 i art. 121 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, wnieśli o wyjaśnienie, uzupełnienie, sprostowanie postanowienia z 22 marca 2011 r...

I SA/Op 72/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-03

§ 1 pkt 2 i art. 216 Ordynacji podatkowej zawieszało postępowanie w sprawie., Powyższe postanowienie Izby Skarbowej w Opolu stało się przedmiotem skargi wniesionej...
instancji uznając, iż nie istniały podstawy do zawieszenia postępowania i zastosowania przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., W toku dalszego prowadzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100