Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 489/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-14

przekazanie tych środków na rachunek bankowy gminy - na podstawie art. 78 § 1, art. 78 § 3 pkt 3 lit. c, art. 78 § 4 Ordynacji podatkowej,, 2. niewypłacone dotychczas...
. - na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 w zw. z art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Rozpatrując wniosek strony Naczelnik stwierdził jego zasadność w zakresie pkt 1 i pkt 3 i przekazał...

I SA/Ol 113/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-03

jest podstaw do oprocentowania jej na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Na ww. decyzje skarżąca w dniu 11 grudnia 2017 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
naruszeniem przepisu art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, bowiem w ww. decyzji organ nieprawidłowo naliczył oprocentowanie od niezrealizowanej części nadpłaty, na skutek...

I SA/Ol 147/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-07

. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, organ I instancji uwypuklił wyjątkowy i uznaniowy charakter działania organu na podstawie wymienionych przepisów. W ocenie organu...
I instancji. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm...

I SA/Ol 106/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-04

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późno zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki A, na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...
postanowienie strona złożyła zażalenie. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie art. 247 § 1 pkt 2 i 3, art. 219 oraz art. 62 § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa...

I SA/Ol 278/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-30

'[...]' Dyrektor Izby Celnej, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749...
pkt 4 oraz § 2 - 4 Ordynacji podatkowej. W jego uzasadnieniu powołał się na przepis art.239b § 1 Ordynacji podatkowej zezwalający na nadanie nieostatecznej decyzji rygoru...

I SA/Ol 194/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-11

, Naczelnik Urzędu Celnego, jako organ właściwy na podstawie art. 17a Ordynacji podatkowej, wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie odpowiedzialności podatkowej M.Ż....
1 i § 2 Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim M.Ż. i M.C. uznano za byłych wspólników 'L.' Ż., C. Spółka jawna, odpowiedzialnych solidarnie wraz z następcą prawnym ww...

I SA/Ol 105/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-04

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki A, na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...
'[...]', utrzymującego w mocy powyższe rozstrzygnięcie oraz naruszenie art. 247 § 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 219, art. 54 § 1 pkt 1, 3 i 7 Ordynacji podatkowej poprzez uznanie...

I SA/Ol 450/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-11-30

z dnia '[...]'r. Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2a Ordynacji podatkowej, po rozpoznaniu odwołania podatnika, uchylił decyzję Naczelnika...
zgodnie z art. 81b Ordynacji podatkowej. Zdaniem odwołującego się stanowisko organu I instancji powołujące się na przepisy Ordynacji podatkowej o wygaśnięciu prawa...

I SA/Ol 55/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-07

Skarbowego zgodnie z treścią art. 70c Ordynacji podatkowej pismem z dnia 20 października 2014r. doręczonym bezpośrednio stronie, zawiadomił stronę o zawieszeniu biegu terminu...
zarzut podniesiony w skardze dotyczący przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. naruszenia przez organy podatkowe przepisów art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c Ordynacji...

II SA/Ol 62/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-18

Spółka zarzucając mu:, - naruszenie art. 165a Ordynacji podatkowej przez bezpodstawne jego zastosowanie, w sytuacji, gdy nie istniały żadne przeszkody do wszczęcia...
postępowania w sprawie zatwierdzenia zgłoszonej zmiany do akt weryfikacyjnych,, - rażące naruszenie art. 212 Ordynacji podatkowej przez błędną jego wykładnię, a w konsekwencji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100