Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 197/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-23

innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej?; innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny składniki majątku...
z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów Działu IIla, Rozdziału l Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3...

I SA/Kr 767/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-13

wniosku, po zasięgnięciu opinii w zakresie, o którym mowa w art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w zakresie elementów stanu...
, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. W wyniku powyższego, postanowieniem z 27 marca 2017 r. Znak: [...] (doręczonym 29 marca...

III SA/Kr 471/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-26

do przepisów podatkowych, w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.). Po ogłoszeniu upadłości organy...
podatkowe tracą, zatem uprawnienie do korzystania z przewidzianej w art. 76 par. 1 Ordynacji podatkowej instytucji zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych...

I SA/Kr 101/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

korzyść podatkową, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846...
czynności będą skutkować powstaniem korzyści podatkowych, w rozumieniu art. 119e Ordynacji podatkowej, takich jak niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie...

I SA/Kr 708/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-06

. 14b § 5b i § 5c Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 28 lutego 2017 r. - pismem z 8 lutego 2017 r., Znak: [...] - zwrócił się w niniejszej sprawie do Ministra...
. 14b § 1 Ordynacji podatkowej stanie faktycznym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji...

I SA/Kr 12/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-11

kwotę zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w wysokości 200.000 zł na podstawie art. 76b w związku z art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
za maj, lipiec i sierpień 2004 r. oraz na odsetki za zwłokę z tytułu tych zaległości., Organ pierwszej instancji uznał, iż Skarżąca na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej...

I SA/Kr 170/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-27

, w szczególności przez przepisy działu IIla, Ordynacji podatkowej, tj. art. 119-119f Ordynacji podatkowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2),, • Czy jeśli zdaniem organu...
, ale także przepisy działu IIla, rozdział l Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko skarżącej spółki, że określenie dochodu...

I SA/Kr 543/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-14

Skarbowej z 17 czerwca 2016 r. nr [...]., Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej, dokonał zaliczenia tej wpłaty na poczet zaległości...
w naliczaniu odsetek z zwłokę, zgodnie z art. 54 Ordynacji podatkowej, od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej znak [...] (tj. 17...

I SA/Kr 638/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

[...] ww. decyzji z dnia 17 listopada 2017r., W odwołaniach R. T. zarzucił naruszenie:, - art. 116 § 1 lit. b Ordynacji podatkowej oraz art. 122, art. 187 § 1, art. 188...
oraz art. 197 Ordynacji podatkowej, poprzez zaniechanie przez organ I Instancji dokonania ustaleń i przeprowadzenia dowodów na okoliczność, czy w wyniku złożenia wniosku...

I SA/Kr 236/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-24

Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do tych elementów opisanego zdarzenia przyszłego istnieją obiektywne podstawy do domniemania, że spełniają ustawowe kryteria unikania...
zabezpieczających lub postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o przepisy Rozdziału 2 Działu IIla Ordynacji podatkowej., Organ wyjaśnił przesłankę uzasadnionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100