Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 80/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-18

Ordynacji podatkowej., Wskazując na treść przepisów: art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 74 pkt 1, art. 78 § 1 i art. 78 § 5 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej organ...
naliczonego nad należnym będące konsekwencją wyroku TSUE podlegają zwrotowi wraz z oprocentowaniem na podstawie art. 74 pkt 1 w zw. z art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Ke 438/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-09-28

. 14b § 5b i § 5c Ordynacji podatkowej - pismem z 17 stycznia 2017 r. zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów o opinię dotyczącą ustalenia, czy w zakresie elementów...
z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej, podnosząc, że w jego ocenie dokonywane przez wnioslodawcę czynności mogą mieć na celu unikanie opodatkowania., W odpowiedzi...

I SA/Ke 541/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-09

strony w postępowaniu odwoławczym, organ - stosownie do art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), dalej...
Ordynacja podatkowa, pismem z 27 marca 2017 r., wezwał adwokata do usunięcia powyższego braku. W wezwaniu pouczono adresata, że nieusunięcie braków formalnych...

I SA/Ke 562/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w art. 287 § 1 pkt 3 i § 3 Ordynacji podatkowej. Wezwanie wystosowane w trybie art. 262 § 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 2a Ordynacji...
jest od niezbędności tych czynności dla wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i stanowi realizację zasady zupełności, wynikającej z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, tj...

I SA/Ke 590/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-24

. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Wskazując na treść przepisów: art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 74 pkt 1, art. 78 § 1 i art. 78 § 5 pkt 1 i 2 Ordynacji...
z wyrokiem TSUE, tj. na podstawie art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Powstała nadpłata podlega zwrotowi w trybie określonym w art. 77 § 1 pkt 4 lub 4a Ordynacji...

I SA/Ke 89/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-18

jako podstawę rozstrzygnięcia przepis art. 239b § 1 pkt 4, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)., Organ...
przedstawił określone w art 239b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności wskazując, że dla nadania...

I SA/Ke 1/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-02-02

określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Decyzją z dnia [...]. nr [...]Dyrektor Izby Celnej w K. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
jako podstawę nieważności przepis art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej - rażące naruszenie prawa. Postanowieniem z dnia [...]. nr [...]Dyrektor Izby Celnej w K. działając...

II SA/Ke 705/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

z dnia 15 lutego 2017 r. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach wezwał, na podstawie art. 169 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, radcę prawnego W. Z. do uzupełnienia braków...
skarga na czynności pracownika sporządzona przez adwokata Anetę Kuziarę, w której pracownikowi zarzucono, że działa niezgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej., Ponadto...

I SA/Ke 110/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-03

. zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) - dalej 'ustawa zmieniająca', która weszła w życie 1 stycznia 2016r...
r., to do orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za ww. zaległości mają zastosowanie przepisy rozdziału 15 Ordynacji podatkowej w brzmieniu...

I SA/Ke 252/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-24

. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), tj. po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji). Zeznanie CIT-8 za 1999r. Spółka złożyła...
Ordynacji podatkowej nie pozwala przyjąć, iż termin do złożenia przedmiotowego wniosku mógłby zacząć swój bieg od dnia złożenia korekty zeznania. Ponadto treść wniosku złożonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100