Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 847/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

., Od powyższej decyzji Spółka [...] złożyła odwołanie zarzucając powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu...
przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania...

I SA/Go 848/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie...
postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania podatkowego w sposób naruszajmy zasadę działania...

I SA/Go 278/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-12-14

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021, poz. 1540 ze zm.), postanowił o wyłączeniu z akt sprawy jawności szeregu, szczegółowo opisanych w treści postanowień...
w wersji autentycznej, sprzed anonimizacji., Uzasadniając swoje stanowisko organ stwierdził m.in., że art. 179 Ordynacji podatkowej stanowi wyjątek od zasady wyrażonej...

I SA/Go 436/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-02

przedawnieniu;, postępowania, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy:, art. 99 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwą interpretację i zastosowanie;, art. 100 § 1...
Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie;, -art. 103 Ordynacji podatkowej poprzez jego niezastosowanie;, art. 149 Ordynacji podatkowej poprzez...

II SA/Go 275/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-05

przesłance wznowienia postępowania wynikającej z przepisu art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz...
r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej, działając na podstawie art. 243 § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach...

I SA/Go 437/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-02

. Zaskarżając ww. decyzję w całości zarzuciła jej naruszenie przepisów:, 1. prawa materialnego, tj. przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:, - art...
przedawnieniu;, 2. postępowania, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy:, - art. 99 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwą interpretację i zastosowanie;, - art. 100 § 1...

I SA/Go 445/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-02

przepisów:, 1. prawa materialnego, tj. przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:, - art. 68 § 1 poprzez jego niezastosowanie, a to niedoręczenie...
sprawy:, - art. 99 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwą interpretację i zastosowanie;, - art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie...

I SA/Go 212/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

Naczelnika UC złożyła na w/w orzeczenie zażalenie. Zarzuciła naruszenie art. 239a oraz art. 239e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015...
r. poz. 613 z późn. zm. - dalej: Ordynacja podatkowa) poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, której taki rygor nadany być nie może oraz wniosła...

I SA/Go 293/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-04

oraz art. 208 Ordynacji podatkowej - umorzenie postępowania z uwagi na upływ terminu przedawnienia., Skarżący w dniu 12 czerwca 2014 r. zwrócił się do Wójta z wnioskiem...
mimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej w art. 210 Ordynacji podatkowej, pismem z [...] października 2014 r. wezwała organ do jej uzupełnienia., Wójt pismem...

I SA/Go 558/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-18

. przepisów art. 123 Ordynacji podatkowej, w związku z naruszeniem art. 136-137, art. 145 oraz art. 122 i 187 w związku z art. 284 cyt. ustawy., tj. z pominięciem udziału Strony...
kontrolnego wskazuje, iż w trakcie procedowania doszło do rażącego naruszenia przez organ podatkowy przepisów Ordynacji podatkowej w stopniu, mogącym mieć wpływ na treść decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100