Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 892/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-27

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Stan sprawy według posiadanych przez Sąd akt sprawy...
efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych i zapobieganie degradacji i zanieczyszczeniu środowiska. Przywołując art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej wnioskujący dowodzi...

I SA/Gl 1465/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-20

. na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu...
tego rozstrzygnięcia wskazano na wstępie, że wnioskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. W. W., w oparciu o art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu...

III SA/Gl 761/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-17

z art. 77b § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej. Wraz z wnioskiem Podatnik przedłożył skorygowane deklaracje AKC-2 z załącznikami za miesiąc wrzesień 2005, wyjaśnienie do korekt...
. 165a Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2005. Postanowieniem nr [...] z dnia...

III SA/Gl 762/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-17

a, w związku z art. 77b § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej., Wraz z wnioskiem Podatnik przedłożył skorygowane deklaracje AKC-2 z załącznikami za poszczególne miesiące, wyjaśnienie...
o art. 165a Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące luty, marzec, maj 2005...

I SA/Gl 1155/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-25

w oparciu o przepis art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia pana M...
zostało uiszczone,, 2) postanowienie zostało wydane bez podstawy prawnej co do meritum, gdyż przepis art. 306 c Ordynacji podatkowej to przepis wyłącznie procesowy,, 3...

I SA/Gl 1123/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

[...] Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w M., działając na podstawie art. 207, art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na zatrudnienie, na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. 'g' Ordynacji podatkowej, w formie odroczenia terminu...

I SA/Gl 571/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-22

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
od osób fizycznych za grudzień 2002 r. Stwierdził, że osoby trzecie, w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiadają...

I SA/Ka 886/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

. nr [...] działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) i art. 23 ustawy z dnia 12...
września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 169, poz. 1387 ), na mocy uprawnień określonych w art. 5 ust. 7...

I SA/Ka 887/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

. nr [...] działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ i art. 23 ustawy z dnia 12...
września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 169, poz. 1387/, na mocy uprawnień określonych w art. 5 ust. 7 pkt 4...

I SA/Gl 581/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-21

przytoczył treść przepisów z art. 178 § 1-3 Ordynacji podatkowej stwierdzając, że wynika z nich jednoznacznie, iż strona może wnieść o sporządzenie kserokopii dokumentów...
. 178 Ordynacji podatkowej. Podkreślił, że stosownie do art. 267 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej koszty sporządzenia odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178, obciążają...
1   Następne >   +2   +5   +10   100