Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 76/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeniu przyszłym istnieje uzasadnione przypuszczenie...
, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na to wystąpienie Szef KAS w piśmie z dnia [...] grudnia 2018 r...

I SA/Bd 417/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-24

do porównania transakcji, które nie spełniały warunku porównywalności;, - art. 120, art. 122, art. 187 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez pominięcie istotnych...
Ordynacji podatkowej poprzez skrajny nieobiektywizm wyrażający się podporządkowaniem prowadzonego przez organ podatkowy postępowania do wykazania z góry przyjętej tezy...

I SA/Bd 220/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-10

to miejsce przed upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, to nie uległy one przedawnieniu. W związku z tym, brak jest podstaw...
nie uwzględnił zastrzeżeń Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12, a dotyczących art. 70 § 8 ustawy Ordynacja podatkowa...

II SA/Bd 41/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

się do organu administracji weterynaryjnej o zapłatę odsetek, należnych w związku ze zwrotem kary pieniężnej, powołując się na przepisy Ordynacji podatkowej., Decyzją...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa., [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie uwzględnił odwołania wniesionego od decyzji organu I instancji. W uzasadnieniu...

I SA/Bd 680/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-22

§ 1, art. 244 §1 oraz art. 240 § 1 pkt 7 i 11 Ordynacji podatkowej postępowania zakończonego ostateczną decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2005r...
., Wniosek podatnik uzasadnił tym, że z dniem 30 czerwca 2005r. wprowadzono nową przesłankę wznowienia postępowania wymienioną w pkt. 11 art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Bd 973/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-21

- Ordynacja podatkowa, wszczynając z urzędu postępowanie podatkowe wobec I. B. w sprawie orzeczenia o solidarnej z J. B. odpowiedzialności za zaległości podatkowe...
:, - art. 115 Ordynacji podatkowej w związku z art. 5, art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 i 2, pkt 1, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku...

I SA/Bd 974/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-21

działania mające na celu orzeczenie o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika, o której mowa w art. 115 ustawy - Ordynacja podatkowa. W ich wyniku...
. zaległości z tytułu podatku od towarów i usług strona była wspólnikiem PW B. Spółki jawnej, wypełnił się przepis art. 115 Ordynacji podatkowej w przedmiocie orzeczenia...

I SA/Bd 863/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-17

sprawy, zarzucając decyzji naruszenie przepisu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zdaniem strony, Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji 'podatku zapłaconego...
art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia [...]r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu podatkowego I instancji...

I SA/Bd 862/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-17

, zarzucając decyzji naruszenie przepisu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zdaniem strony, Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji 'podatku zapłaconego' użytego w ww...
1 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia [...]r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu podatkowego I instancji...

I SA/Bd 861/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-18

i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy, zarzucając decyzji naruszenie przepisu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zdaniem strony, Ordynacja podatkowa nie zawiera definicji...
nieruchomości, narusza art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100