Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 4/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-11

zawartych w interpretacji Ministra Finansów., 2. Sytuacje regulowane art. 24b par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
zgodności:, 1/ art. 24b par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ z art. 2 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej...

K 8/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-04

przepisem metoda obliczenia podatku przez fakt, że może doprowadzić do niższego opodatkowania jest ulgą podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej'., 2.2. Treść...
art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa/ stanowi, iż przez ulgę podatkową rozumie...

P 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-28

o zobowiązaniach podatkowych oraz warunków tego zaniechania /M.P. nr 18 poz. 137/ jest niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach...
podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ i z art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą...

K 19/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-05-05

wychowujących dzieci przez cały rok podatkowy może być ustalony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczanego od połowy...

K 13/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-03-29

Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza zasadę niedziałania prawa wstecz oraz że wydany został w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy, a więc bez wprowadzenia...
stosownego okresu między ogłoszeniem tego przepisu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej a rozpoczęciem roku podatkowego. TK stwierdził, że naruszenie zasady 'niedziałania...

K 5/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-07-24

i wygasania obowiązku podatkowego w podatku drogowym.(...) Zmiany wprowadzone ustawą nie tylko nie pogorszyły sytuacji obywateli, lecz wręcz przeciwnie - pozwalają...

K 13/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-14

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 1 i art. 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./.~2. Art. 14 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o k...

K 7/94 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-07-10

Wniosek Rzecznika praw Obywatelskich o stwierdzenie:~ 1) niezgodności art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 134 poz. 646/ z art. 1, art. 6 i art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządzie terytorialny...

P 27/02 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2003-07-02

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w związku z brakiem dokonania przez organy podatkowe ustaleń faktycznych i prawnych...
. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, obowiązującej w tym czasie oraz z art. 70 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926/ - zobowiązanie podatkowe...

K 7/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-07

Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. /Dz.U. nr 84 poz. 426/ przez to, że nadaje moc wsteczną przepisom nakładającym obowiązek świadczenia podatkowego. Trafnym...
., Problem wpływu wcześniejszych regulacji na tę sprawę, łączący się np. ze składaniem deklaracji podatkowych, może być przedmiotem rozważań w toku ewentualnego postępowania...
1   Następne >   3