Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

FPS 6/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-12-14

Przepisy art. 230 i art. 324 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ mają zastosowanie do decyzji inspektora...
ze zm./:, Czy użyty w art. 324 par. 1 i art. 230 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwrot organ podatkowy pierwszej...

FPS 5/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne /art. 217 par. 2 Ordynacji podatkowej/. Naczelny Sąd...
/odpowiednio/ na podstawie art. 216 par. 1 lub art. 207 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./?, podjął następującą...

III SA 2093/01 - Wyrok NSA z 2003-03-11

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem wejścia w życie noweli Ordynacji podatkowej, tj. przed 5.06.2001 r., zapłacone odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek...

III SA 36/00 - Wyrok NSA z 2001-01-19

1. Zakres pojęcia strony w art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ jest szerszy niż w art. 28 Kpa i obliguje...
obowiązkiem podatkowym lub którym może być przyznane określone uprawnienie, mogą być tylko te podmioty, które oprócz podstawy procesowej, jaką stanowi art. 133 ordynacji...

V SA 3154/00 - Wyrok NSA z 2001-10-31

Nie można uznać, iż przewidziany termin w art. 250 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/ rozpoczął bieg...
stycznia 1998 r. procedurę w sprawach celnych reguluje Ordynacja Podatkowa. Zawiera ona art. 250, który głosi, iż organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA 3665/00 - Wyrok NSA z 2002-11-12

Wniesienie odwołania od informacji, wydanej na podstawie art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
z dnia 29.sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania Leszka S. od decyzji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 stycznia...

III SA 3514/00 - Wyrok NSA z 2002-10-11

Organ podatkowy nie może odmówić uchylenia decyzji ostatecznej z przyczyn określonych w art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
., powołując się na art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, odmówiła uchylenia decyzji dotychczasowej., Zdaniem Izby...

III SA 1403/01 - Wyrok NSA z 2003-03-12

W przypadku wydania decyzji na podstawie art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ /w brzmieniu...
swojej decyzji ostatecznej, powołując się na art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ z uwagi na upływ...

III SA 1772/00 - Wyrok NSA z 2001-08-17

Podstawę do ustalania opłaty prolongacyjnej stanowi art. 57 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, który określa...
lipca 1999 r. zostało wydane z powołaniem w podstawie prawnej m.in. art. 224 par. 2 Ordynacji podatkowej dotyczącego wstrzymania wykonania decyzji a nie odroczenia...

III SA 2664/01 - Wyrok NSA z 2003-05-28

za kwiecień 2000 r. W podstawie prawnej decyzji powołano art. 207, art. 21 par. 1 pkt 2 i par. 3, art. 51 par. 1, art. 53 par. 4 oraz art. 81 Ordynacji podatkowej i art...
ustawy o VAT oraz art. 81 Ordynacji podatkowej stanowiące kiedy może nastąpić korekta deklaracji podatkowych, stwierdzając, iż w rozpatrywanej sprawie możliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100