Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 2443/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-04

1. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w przypadkach, w których ustawa podatkowa przyznaje spółce...
. art. 115 Ordynacji podatkowej/., Rozwiązanie /likwidacja/ jednak spółki cywilnej powoduje, że traci ona podmiotowość podatkowo-prawną np. na gruncie ustawy o podatku...

I SA/Wr 2499/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-02-21

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów...
i usług ciążącego na rozwiązanej spółce cywilnej może nastąpić tylko w ramach decyzji wydanej przeciwko byłym wspólnikom spółki w trybie art. 115 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 296/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-07-18

Przepis art. 161 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, jako regulacja zamieszczona w dziale IV tej ustawy...
. - określił Spółce z o.o. 'L.' odsetki za zwłokę w podatku dochodowym za sierpień 1999 r., z powołaniem się na art. 273 par. 1 pkt 2 i art. 55 par. 2 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 1265/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-02-09

1. Żaden przepis ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie przewiduje instytucji odmowy przyjęcia przez organ podatkowy...
zobowiązania podatkowego, którego dotyczy kontrola, z uwagi na normę prawną wyrażoną w art. 81 par. 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa czynność taka jest bezskuteczna z mocy...

I SA/Wr 2083/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-03

dokumentów i zbiorów danych oraz wskazując na przepis art. 133 Ordynacji podatkowej i art. 28 k. p. a. jako podstawę prawną do występowania jednostki w charakterze...
strony, a także art. 51 ust. 3 Konstytucji., Decyzją z dnia [...] marca 2001 r. Nr [...] Urząd Skarbowy w G. na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej umorzył...

I SA/Wr 477/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-07-04

1. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w przypadkach, w których ustawa podatkowa przyznaje spółce...
. art. 115 Ordynacji podatkowej/. Rozwiązanie /likwidacja/ jednak spółki cywilnej powoduje, że traci ona podmiotowość podatkowo-prawną, np. na gruncie ustawy z dnia 8...

I SA/Wr 1158/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-03-24

1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, wykluczone jest podanie w informacji, o której mowa w par. 4 art. 14 tej Ordynacji, interpretacji sprzecznej...
Urzędu Skarbowego W.-St.M., wydane 19 stycznia 1999 r. (...) z powołaniem się na przepis art. 273 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

I SA/Wr 1287/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-30

Brak wykonania przez organ podatkowy obowiązku wynikającego z art. 200 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
się z materiałem w sprawie dokonane zostały z naruszeniem art. 150 Ordynacji podatkowej wobec niezachowania terminu 7 dniowego odstępu między publikacją tych wezwań, wobec czego decyzja...

I SA/Wr 32/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, norma wyrażona w tym przepisie wyłącza ogólne zasady określające właściwość organów podatkowych...
sformułowane w art. 16-18 Ordynacji podatkowej i przepisów do nich wykonawczych. Organem właściwym do orzeczenia w sprawie po wznowieniu postępowania jest organ, który będąc...

I SA/Wr 2549/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-26

, art. 75 par. 1 i art. 273 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwana dalej Ordynacja Podatkowa. Izba skarbowa...
przy rozważaniu kwestii nieuregulowanych odsetek od zaległości należy odnieść się do przepisów Ordynacji podatkowej, której normy z wyłączeniem Prawa upadłościowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   56