Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 398/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-10

W ustawie Ordynacja podatkowa /jak i we wcześniejszej ustawie o zobowiązaniach podatkowych/ nie ma przepisu, który stanowiłby podstawę do żądania od organu podatkowego...
z udziału w zyskach osób prawnych za 1994 r., wynoszącej 28.710,60 zł, nie stanowią nadpłaty w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, dlatego nie podlegają...

SA/Sz 1501/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-10-11

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi PPHU 'T.' Spółki z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Izby...
z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa podnosi, że zwrot nadpłat powstałych przed dniem wejścia w życie Ordynacji podatkowej dokonywany jest na podstawie przepisów...

SA/Sz 2339/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-18

lub jego części za długi podatnika na podstawie przepisu art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd...
z dnia 18 listopada 1999 r. (...), na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1, art. 107, art. 108 par. 1 i art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

SA/Sz 1880/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-21

, który to dzień jest dniem wydania tej decyzji w rozumieniu art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 45 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...

SA/Sz 411/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Nienależnie zapłaconym podatkiem w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ jest zarówno...
również oprocentowaniu w trybie art. 77 ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'P.B' Spółki...

SA/Sz 311/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-05-23

Przepis art. 213 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ stanowi wprost jedynie o tym, że w drodze decyzji...
następuje uzupełnienie lub sprostowanie doręczonej stronie decyzji wydanej w sprawie, to jednak ze względu na skutki, o jakich mowa w art. 213 par. 3 Ordynacji podatkowej...

SA/Sz 1156/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-01-22

, ale winien także określić, jakie naruszenie prawa przy jej wydaniu stwierdził., 2. Określony w art. 245 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej 5-letni termin dopuszczalnego...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, Izba Skarbowa w (...) orzekła o utrzymaniu w mocy decyzji (...) Urzędu Skarbowego w Sz. z dnia 28 grudnia 2000 r. odmawiającej...

SA/Sz 430/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-04-27

Niezależnie od wystąpienia przesłanek, o jakich mowa w art. 67 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, umorzenie...
Ordynacji podatkowej, oznacza, iż urząd ten nie ma podstaw do zastosowania ulgi polegającej na umorzeniu zaległości lub odsetek. Taki wiążący charakter stanowiska organu...

SA/Sz 251/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-16

Z przepisu art. 148 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wynika, iż przepis ten dwukrotnie mówi o doręczaniu pism...
1999 r., wydanym na podstawie art. 228 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, Izba Skarbowa stwierdziła...

SA/Sz 852/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-04-19

w zw. z art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jana...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Pierwszy Urząd Skarbowy w K. odmówił przyznania Janowi D. ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uzasadnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   39