Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-15

Na upływ okresu przedawnienia nie mają wpływu inne, niż wymienione w art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
i jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazała art. 233 par. 1 pkt 2a w związku z art. 53 par. 1 i art. 56 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....

SA/Rz 282/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-08-17

w czynnościach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i w których udział przewiduje Ordynacja podatkowa., 2. Przesłanka wznowienia postępowania określona w art...
. 240 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zostaje spełniona zarówno wtedy, gdy strona w ogóle nie brała...

SA/Rz 1358/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-08-09

rozumieniem przepisów art. 200 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ przemawia również treść przepisów art. 235 cyt...
się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów - art. 227 par. 2 Ordynacji podatkowej., To powoduje, że materiał dowodowy, na którym organ odwoławczy opiera swoje orzeczenie rożni...

SA/Rz 1070/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-04-15

Art. 118 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, który przewiduje swoiste przedawnienie prawa do wydania decyzji...
przed 1 stycznia 1998 r. Na wstępie należy zgodzić się z końcowym twierdzeniem skargi, iż aktualnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji...

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

gminy, określonych w art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaś dodatkowe - w stosunku do przepisów ordynacji podatkowej - zabezpieczenie dotyczące...
ordynacji podatkowej, gdyż określiła kwestię odpowiedzialności inkasentów uregulowaną już w tym przepisie. Ponadto, skoro w uchwale tej zarządzono pobór wymienionych...

SA/Rz 1153/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-14

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., W uzasadnieniu postanowienia organ naprowadził, że Władysław B. w dniu 20 grudnia 2000 r. złożył...
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ustosunkowując się do zarzutu podniesionego w odwołaniu organ naprowadził, że zaliczenie zwrotu różnicy podatku...

SA/Rz 886/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-12

zarządu ww. Spółki., Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. jest odpowiedzialnością osoby trzeciej, o której mowa w rozdz. 15 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art...
. 116 Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce...

SA/Rz 2135/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-12

. 15 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 115 Ordynacji podatkowej wspólnik spółki cywilnej (...) odpowiada całym swym majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi...
było - co do zasady - dopuszczalne., Zgodnie z art. 115 par. 4 Ordynacji podatkowej orzeczenie o odpowiedzialności byłych wspólników spółki cywilnej za zobowiązania podatkowe...

SA/Rz 118/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-12-06

do osoby nie będącej stroną w sprawie oraz dotknięte jest wadą wskazaną w art. 247 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
po Łukaszu C., Stosownie do art. 135 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zdolność prawną i zdolność...

SA/Rz 2113/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-05-09

w myśl art. 21 par. 3 ordynacji podatkowej, a nie art. 21 par. 1 pkt 1 - to wydanie decyzji określającej zaległość podatkową jest konieczne. Wynika to z treści art. 115 par...
. 4 ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia 22 września 2000 r. (...) Izba Skarbowa w Rz. zaskarżoną decyzję utrzymała w mocy podkreślając, że ustalenia organu pierwszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   15