Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 1939/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-10-26

Przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ ma charakter wyjątkowy i nie ma charakteru samodzielnego...
za 1999 r.; (...). Burmistrz Miasta L. decyzją (...) z dnia 24 czerwca 1999 r., powołując się na art. 21 par. 1 pkt 2 i par. 5 oraz art. 254 par. 1 Ordynacji podatkowej...

I SA/Po 788/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-11

uzupełniającego postępowania dowodowego. Celem przepisu art. 200 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
odnośnie do całości zebranego w toku całego postępowania celnego materiału dowodowego., 2. Przepis art. 200 par. 1 Ordynacji podatkowej nie wskazuje formy wypowiedzenia...

I SA/Po 374/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-06-07

1. Zgodnie z treścią art. 233 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu I instancji...
. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. korzystała z uprawnień przewidzianych dla organu podatkowego przewidzianych przepisami Ordynacji podatkowej. Organem odwoławczym w stosunku...

I SA/Po 326/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-08-23

Art. 114 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ stwarza podstawę prawną tylko i wyłącznie do pociągnięcia...
z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy /użytkowania/'., Treść art. 114 Ordynacji podatkowej nie daje jakichkolwiek podstaw prawnych...

I SA/Po 480/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-05-17

Przyznana Ministrowi Finansów w art. 61 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ kompetencja do określenia w drodze...
oraz podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu urząd skarbowy powołując się na treść art. 61 par. 1 i par. 4 Ordynacji podatkowej wyjaśnia, iż zapłata podatku...

I SA/Po 70/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-03-07

Zgodnie z treścią art. 52 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ na równi z zaległością podatkową traktuje...
w K., decyzją (...) z dnia 22 października na podstawie art. 52 par. 1 pkt 2 i art. 53 par. 5 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U....

I SA/Po 2623/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-11-09

par. 1 Ordynacji podatkowej w której określa zaległość podatkową. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje jednak w tych sytuacjach w momencie wydania i doręczenia decyzji...
- doszło do powstania zaległości podatkowej zgodnie z postanowieniami art. 51 par. 1 Ordynacji podatkowej., Powstanie zaległości podatkowej rodzi obowiązek naliczania odsetek...

I SA/Po 207/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-10-03

należało określać przez pryzmat postanowień art. 59 par. 1 pkt 1 i art. 60 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
należności wynikającej z tego długu;, 2/ czy należne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług wygasło w myśl art. 59 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

I SA/Po 787/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-05-21

Uregulowania prawne dotyczące obliczania terminów zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w porównaniu...
., Dla obliczenia terminów nie ma decydującego znaczenia wykładnia gramatyczna przepisu art. 161 par. 5 Ordynacji podatkowej. Dlatego też nadanie telegramu w polskiej...

I SA/Po 79/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-02-20

Z brzmienia przepisu art. 22 par. 2 pkt 1 lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wynika, że przesłanki...
. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ załatwił odmownie wyżej wymieniony wniosek Spółki Z. M., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   50