Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 650-658/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-10

1. Sformułowanie zawarte w art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ o 'naruszeniu przepisów...
określoną w art. 247 ordynacji podatkowej., 2. Status organów kontroli skarbowej nadaje inspektorom kontroli skarbowej art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991...

I SA/Lu 1213/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-03-02

Decyzję, o jakiej mowa w art. 233 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, organ odwoławczy może wydać...
nr 106 poz. 482 ze zm./, art. 120, art. 121, art. 210 par. 1 pkt 4 i 6 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...

I SA/Lu 1267/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-02-14

z tego przepisu była rozwiązana spółka cywilna jako podatnik /art. 7 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., Skoro...
postępowanie dotyczyło spółki cywilnej będącej podatnikiem, to tylko ona mogłaby być stroną postępowania podatkowego i do niej, zgodnie z art. 211 ordynacji, skierowana...

I SA/Lu 1192/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-01-19

., Zdaniem organu odwoławczego, zarówno przepisy powołanej ustawy, jak i przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie dają podstaw do kwestionowania prawa do wydania przez organ...
Działu IV ustawy Ordynacja podatkowa rola strony w postępowaniu podatkowym nie jest zastrzeżona wyłącznie dla osoby podatnika; zgodnie z art. 133 tej ustawy stroną...

I SA/Lu 273/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-13

nie jest równoznaczne z rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
zaskarżone postanowienie, (...). Zaskarżonym postanowieniem Izba Celna w B.-P. na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U....

I SA/Lu 1415/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-25

1. W myśl art. 72 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie...
zapłaconego podatku., 2. Jeżeli nienależnie zapłaconym podatkiem w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest zarówno kwota nienależnego podatku...

I SA/Lu 1431/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-11-24

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie przewidują możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie wydane...
, iż w dniu 15.04.1998 r. na podstawie art. 224 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa złożył wniosek do Izby Skarbowej w R. o uchylenie postanowienia...

I SA/Lu 1234/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-02

, przeprowadzić niezbędne postępowanie dowodowe odpowiadające wymogom art. 122, art. 180, art. 187 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
Ordynacja podatkowa, Izba Skarbowa w L. stwierdziła, że odwołanie Witolda Ch. od decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w L. z dnia 9 września 1999...

I SA/Lu 249/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-19

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'H.' Spółka z o.o. w E...
z art. 239, art. 200 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/, Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy postanowienie...

I SA/Lu 106/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-26

z dnia 28 grudnia 2000 r. (...) Izba Skarbowa w L., na podstawie art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'b' ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Marcina L. od decyzji Urzędu...
do wypowiedzi co do tak zebranego w sprawie materiału dowodowego, mimo zakreślenia jej terminu wynikającego z art. 200 par. 1 ordynacji podatkowej. W tej sytuacji organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   45