Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 808/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-02-28

Powołany przez urząd skarbowy art. 167 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie ma zastosowania w rozpatrywanej...
na podstawie art. 216 i art. 167 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odmówił uwzględnienia powyższego żądania., Na ww. postanowienie skarżący...

I SA/Kr 2246/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-07-18

Art. 262 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ mimo iż nie stanowi typowej normy prawa karnego, to jednakże...
, na podstawie art. 216 oraz art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, o nałożeniu kary porządkowej w kwocie 2.000,00 zł...

II SA/Kr 2680/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-25

tej nie mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej., Jest to opłata o charakterze celowym, pobierana po to. aby sfinansować realizację przez gminę zadań w zakresie profilaktyki...
zdefiniował art. 2 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Od czasu wejścia w życie Ordynacji podatkowej /tj. od dnia 1 stycznia 1998 r./ do dnia 1 stycznia 2003 r. /czyli dnia...

I SA/Kr 962/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-15

Z treści art. 151 i art. 153 Ordynacji podatkowej wynika jednakże, iż osobom prawnym pisma doręcza się w lokalu ich siedziby. Zaś w przypadku odmowy przyjęcia...
grudnia 1998 r. (...) działając na podstawie art. 21 par. 1 i 3. art. 51 par. 1, art. 53 par. 1 i 4, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....

I SA/Kr 619/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-02-20

przepisów postępowania, a to art. 14 par. 6 i art. 121 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy., Zdaniem Spółki...
- Ordynacji podatkowej zgodnie z którym podatnik nie może ponosić szkody wskutek zastosowania się do urzędowej interpretacji prawa podatkowego. W niniejszej sprawie strona...

I SA/Kr 123/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-04-24

Zgodnie z art. 259 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w razie niedotrzymania terminu płatności organ podatkowy...
musi wydać decyzję stwierdzającą wygaśnięcie układu ratalnego. Naczelny Sąd Administracyjny zważył:, Art. 259 par. 1 Ordynacji podatkowej stanowi 'Organ podatkowy...

I SA/Kr 1054/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-07-27

przepisu art. 7 Konstytucji, art. 120, art. 210 i art. 233 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, poprzez utrzymanie w mocy decyzji Inspektora Kontroli...
Konstytucji oraz art. 120, art. 210 i art. 233 Ordynacji podatkowej., Jak podaje Spółka, zgodnie z zapisem art. 210 Ordynacji podatkowej decyzja winna zawierać uzasadnienie...

I SA/Kr 940/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-10-26

do przeniesienia na następny miesiąc., Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/ w dniu 6.07.1998 r. Urząd Skarbowy K...
par. 1 oraz art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w zakresie dotyczącym obowiązku powołania w decyzji...

I SA/Kr 2082/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-10-11

taki można również wywieść z brzmienia art. 115 par. 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym orzeczenie o odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej za zaległości...
, gdy istnieje strona tego postępowania /art. 136 Ordynacji podatkowej/., Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że Marek S. nie był uprawniony do wniesienia odwołania...

I SA/Kr 2312/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-01-25

dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ oraz art. 21 par. 3 i art. 53 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
ustawy Ordynacja podatkowa pominął podatkową księgę przychodów i rozchodów jako dowód w postępowaniu podatkowym. W konsekwencji organ ten na podst. art. 23 par. 1 tej ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   31