Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 24/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-07-06

Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku na podstawie art. 79 par. 2 pkt 1 lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. W takim przypadku organ odwoławczy wydaje na podstawie art. 208 Ordynacji podatkowej decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku. Naczelny...

I SA/Ka 1330/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-09-11

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, uchyliła postanowienie Urzędu Skarbowego w Ż. z dnia 4 lutego 2000 r., (...), którą organ ten ustalił M. T. koszty...
. za pośrednictwem poczty /art. 144 Ordynacji podatkowej/ w mieszkaniu adresata /art. 148 Ordynacji podatkowej/. Powyższa przesyłka została dwukrotnie awizowana /4 i 25 maja 1999 r...

I SA/Ka 317/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-02

i słusznego interesu stron - zwłaszcza, gdy nadamy jej charakter materialnoprawny - jest sprawą nieuregulowaną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ z dnia 22 maja 2001 r. Urząd Skarbowy w C. stwierdził nadpłatę w podatku...

I SA/Ka 2821/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-12-10

1. Zawarte w art. 28 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ pojęcie 'nienależnego wynagrodzenia płatnika' zostało...
Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w Cz., powołując się na art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, utrzymała...

I SA/Ka 296/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-09-11

Zgodnie z treścią art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/,, - błąd w ustaleniach faktycznych przez pominięcie ustaleń czy przewoźnik zagraniczny nie uiścił...

I SA/Ka 267/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-11

Strona, wykorzystując przysługujące jej uprawnienie wynikające z art. 273 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zaliczył wpłatę dokonaną w dniu 21 września 2000 r. przez B.S. w Sz. w wysokości 67.897 zł na poczet zaległości w podatku...

I SA/Ka 963/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-07

Organ podatkowy ma prawo nałożenia kary porządkowej /art. 262 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
., Organ pierwszej instancji wydał powyższe postanowienie na podstawie art. 217 oraz art. 262 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....

I SA/Ka 101/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-03

./ do wydania decyzji dotyczącej straty określonej w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...
28 września 1991 r. o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442 ze zm./, art. 207 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...

I SA/Ka 1585/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-03-20

z art. 59 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., Bezprzedmiotowość postępowania, zgodnie z art. 208 par. 1...
Ordynacji podatkowej, rodzi konieczność jego umorzenia. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu przy udziale (...) sprawy ze skargi Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo...

I SA/Ka 2171/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-02-05

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i art. 3 par. 1 pkt 18 i 19, art. 65 par. 3, art. 84, art. 184 i art. 185 ustawy z dnia 9 stycznia 1997...
Celnego w C., zarzucając obrazę przepisów prawa materialnego, w szczególności art. 125 w związku z art. 139 Ordynacji podatkowej i art. 262 Kodeksu celnego, poprzez...
1   Następne >   +2   +5   +10   46