Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1363/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-08-13

Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia jako przepisy o charakterze materialnoprawnym ze względu na przepis art. 332 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie mogą mieć zastosowania do orzekania o odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe powstałe przed wejściem...

SA/Bk 786/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-20

. 50 ze zm./ oraz art. 21 par. 1 pkt 1, art. 21 par. 3, art. 47 par. 1 i 3, art. 51 par. 1 i art. 53 par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
ustawy - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 162 poz. 1124 ze zm./., W uzasadnieniu decyzji wywiodła:, Urząd Skarbowy w S., po ponownym przeprowadzeniu postępowania podatkowego...

SA/Bk 1666/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-22

ustawy Ordynacja podatkowa do skorzystania z ulgi podatkowej. Ta zaś sytuacja stanowi drugą z przesłanek z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. /Dz.U. nr 137 poz. 926...
i uzasadnienie w przepisie art. 24 Ordynacji podatkowej. Izba Skarbowa, nie negując stanowiska odwołującej się Spółki, iż przepis art. 24 Ordynacji podatkowej stanowi wyjątek...

SA/Bk 1432/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-11-22

nr 150 poz. 983 ze zm./, to podatnik ewentualne naruszenie art. 67 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. o zajęcie stanowiska w sprawie, po czym decyzją z 16 czerwca 1999 r. powołując się na art. 67 par. 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz par...

SA/Bk 1216/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-08-02

W myśl art. 52 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą...
w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23 par. 4 Ordynacji podatkowej lub ratę podatku. Naczelny Sąd Administracyjny...

SA/Bk 902/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-28

fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./;, - art. 21 par. 1 pkt 1, art. 21 par. 3, art. 51 par. 2 i art. 53 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
zarzucił naruszenie przepisów art. 21 par. 3 i art. 23 par. 4 Ordynacji podatkowej oraz art. 44 ust. 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgłaszając...

SA/Bk 589/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, co w konsekwencji prowadzi do uchylenia decyzji podatkowej przez Naczelny...
. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./; art. 24 ust. 2 pkt 1 i art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...

SA/Bk 785/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-20

na 22 procent/, a tym samym powstanie zobowiązania podatkowego., Urząd Skarbowy wznowił zatem postępowanie w oparciu o przepis art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej...
./ oraz art. 120, art. 121 par. 1, art. 188 i art. 240 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., Wskazując...

SA/Bk 666/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-02-04

odprawy celnej towaru /art. 115 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
z art. 115 Ordynacji podatkowej wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki...

SA/Bk 1341-1342/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-11-10

za zwłokę obliczono w oparciu o przepisy art. 51 par. 1 Ordynacji podatkowej., Decyzją tego samego organu, z tej samej daty, określono:, a/ za styczeń 1997 r., - wyższe...
zawartym w art. 75 par. 1 Ordynacji podatkowej., Zdaniem odwołującej się Spółki winny też zostać naliczone z urzędu odsetki na jej rzecz od stwierdzonej nadpłaty, a tego organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   29