Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

1. W ujęciu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, tak jak i w okresie obowiązywania ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r...
skarbowego zobowiązany był płatnik, powstawały w sposób przewidziany w art. 21 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej /art. 5 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/, tzn. z dniem...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

stycznia 2003 r. do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wprowadzono przepis art. 24b par. 1, uprawniający...
na podstawie art. 240 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, ponieważ w postępowaniu odwoławczym, nie z własnej winy, nie brała udziału Spółka 'O.' S.A. /spółka przejmująca...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

i naruszenie art. 21 par. 3, art. 120, art. 121 par. 1, art. 122, art. 124-125, art. 187 par. 1, art. 191 oraz art. 210 par. 1 pkt 6 i par. 4 Ordynacji podatkowej., W punkcie 1...
powyższej decyzji to, że nie analiza prawna, ale cel fiskalny były głównym wyznacznikiem działań izby /naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej/. Zdaniem spółki...

FSA 1-2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-29

Ordynacja podatkowa., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania decyzjami z dnia 17 stycznia 2000 r. utrzymał w mocy decyzje organu pierwszej...
., do postępowania kontrolnego stosowało się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Kontrola w Przedsiębiorstwie została wszczęta w 1999 roku i w związku z tym miały...

FSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-08-25

w W. decyzją z dnia 15 maja 2001 r., wydaną na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, art. 10...
brzmieniu, w tym do rozliczeń podatku VAT za grudzień 2000 r. oraz, - naruszenie prawa procesowego, w szczególności art. 121 par. 1, art. 210 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej...

FSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-19

na podstawie art. 207 i art. 21 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, oraz art. 10 ust. 2 art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8...
. 10 ust. 2 i art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. oraz art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

.' w K. zarzuciła powyższej decyzji naruszenie przepisów postępowania podatkowego, a to art. 187 par. 1, art. 191 i art. 201 par. 4 Ordynacji podatkowej, będące następstwem...
. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa w K. wniosła o jej oddalenie kwestionując w całości argumentację skarżącej spółki i podtrzymując...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

prawa procesowego tj. art. 122, art. 187 par. 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez dokonanie ustaleń sprzecznych z zebranym materiałem dowodowym. Przedstawiając...
zobowiązania podatkowe za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, październik i grudzień 1998 r., styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień...

FSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-17

za 1997 r. w kwocie 18.059,70 zł oraz zaległość podatkową w tym podatku w kwocie 9.600 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Organ podatkowy uznał, że skoro świadczenie...
, to czynność taka dla celów podatkowych, z uwagi na treść art. 890 Kc, nie może być uznana za ważną., Izba Skarbowa w Ł., po rozpatrzeniu odwołania Krystyny i Zdzisława...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia 18 maja 1995 r. Urząd Skarbowy w B.-B., wykorzystując wyniki doraźnej kontroli podatkowej przeprowadzonej w maju...
podatkowego instancji warunku określonego w par. 44 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia nie można absolutyzować interpretować literalnie. Sprowadza...
1   Następne >   2