Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 230/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

1. Skoro zatem dopiero na podstawie art. 52 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a więc dopiero od 1...
Ordynacji podatkowej, a uprzednio z art. 13 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, przedłużył zarządzeniem z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie przedłużenia...

FSK 149/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Izba, po rozpatrzeniu odwołania Michała K. od decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w L. z dnia 28...
. 51 par. 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że za zaległość podatkową uznaje się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek w myśl linii orzeczniczej NSA...

I SA/Po 326/02 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-08-23

Artykuł 114 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ stwarza podstawę prawną tylko i wyłącznie do pociągnięcia...
, wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy /użytkowania/'. Treść art. 114 Ordynacji podatkowej nie daje jakichkolwiek podstaw prawnych...

FSK 1753/04 - Wyrok NSA z 2004-03-11

1991 r. o kontroli skarbowej /Dz.U. 1999 nr 54 poz. 572 ze zm./, nie ma zastosowania przepis art. 130 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
w Ministerstwie Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej /Wiesław C./, a stosownie do art. 130 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej pracownik Ministerstwa Finansów...

I SA/Łd 1497/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-07

mają one obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. Zasadę tę powtarza art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm...
par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm./. W ocenie strony par. 48 ust. 4 pkt 1 lit. 'a' rozporządzenia Ministra Finansów...

I SA/Ka 2260/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-26

. 120 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez zastosowanie zawężającej wykładni art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 55 ust 7...
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, a ponadto art. 180 par. 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej przez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów...

FSK 475/04 - Wyrok NSA z 2004-09-19

września 2002 r. o zmianie Ordynacji podatkowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 169 poz. 1387/. Nowa treść powołanego przepisu prawa nakazywała Sądowi...
stosować odpowiednio w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa podatkowego wskazanych w nim przepisów Ordynacji podatkowej, nie zaś przepisów Kodeksu postępowania...

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ organ skarbowy /podatkowy...
wykonania ww. usług na wyższą, powinno nastąpić zmniejszenie przychodów jednostki o kwotę równą należnemu podatkowi VAT, gdyż zmniejszeniu uległa wartość sprzedaży netto...