Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-07-17

./ nie są niepodatkowymi należnościami budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 2 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
nr 137 poz. 926 ze zm./, do których ustalania lub określania - w trybie i na zasadach tej Ordynacji - uprawnione są organy podatkowe. Naczelny Sąd Administracyjny...

FPK 10/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-04-07

z dnia 18 grudnia 2001 r., wydaną w trybie określonym art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, zwanej dalej...
- Ordynacja podatkowa, uchylił zaskarżoną decyzję w całości. Jednocześnie na podstawie art. 210 par. 5 Ordynacji podatkowej, odstąpił od uzasadnienia tej decyzji., Następnie...

FPK 3/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-04-07

na podstawie art. 169 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, z pouczeniem...
. 1 Ordynacji podatkowej?, podjął następująca uchwałę: Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. wystąpił na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12...

FPK 5/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-11-24

./ o następującym brzmieniu:, Czy upływ trzyletniego terminu zwrotu nadpłaty, o którym stanowi art. 29 ust. 4 ustawy o zobowiązaniach podatkowych w związku z art. 330 Ordynacji...
Ordynacji podatkowej. Zdaniem odwołującego się, zasadność zwrotu nadpłaty w wyliczonej przez niego wysokości jest niepodważalna i winna być traktowana jako czynność materialno...

FPK 7/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-10

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./?', podjął następującą uchwałę: odmówić udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie prawne. Pełny skład Samorządowego...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i art. 203-206 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r...

FPK 9/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-17

. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wznowił z urzędu postępowanie w sprawie podatku od nieruchomości położonej w O.-N., będącej własnością Elżbiety i Andrzeja...
, i 2001. Jako podstawę rozstrzygnięcia podano art. 207, art. 240 par. 1 pkt 5, art. 245 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137...

FPK 6/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-10-28

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, przewiduje odrębne pobieranie corocznych opłat określonych w art. 11[1] ustawy o wychowaniu...
nr 2/, w którym powołano się na art. 14 par. 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa., W uzasadnieniu uchwały wskazano, że jest wątpliwe, czy różnice między specyficzną opłatą...

FPK 1/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-02

1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
, art. 79 par. 2 pkt 1a Ordynacji podatkowej w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 6 ust. 8 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 grudnia 1991 r...

FPK 10/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-17

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wznowił z urzędu postępowanie w sprawie podatku od nieruchomości położonej w O.-N., będącej...
art. 240 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a więc przepis, który dopuszcza wdrożenie tego trybu...

FPK 5/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-04

, art. 51 par. 1, art. 53 par. 1 i art. 207 ustawy - Ordynacja podatkowa i art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U....
podatkowej w kwocie 327.511,40 zł. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że Spółka 'E.' w odpowiedzi na wezwanie dokonane w trybie art. 186 Ordynacji podatkowej poinformowała...
1   Następne >   +2   +5   10