Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło opłata od środków spożywczych X

III FSK 934/22 - Wyrok NSA z 2022-11-22

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej: O.p.) w zw. z art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo...
), co oznacza, że w niniejszej sprawie interpretacja została wydana z naruszeniem terminu wskazanego w art. 34 ust. 12 p.p., a na gruncie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa...

III FSK 811/22 - Wyrok NSA z 2022-11-22

. 1 w zw. z art 12a ust. 2 u.z.p. oraz art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej: O.p.)., W odpowiedzi...
870/19, a także uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12. Sąd zwrócił również uwagę na autonomię instytucji prawa podatkowego...