Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

FSK 2474/04 - Wyrok NSA z 2005-06-23

, art. 75 par. 1, art. 77 par. 2 pkt 2 lit. 'b', art. 79 par. 1 i par. 2 pkt 1 lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, określające zasady powstawania nadpłat, dokonywania ich zwrotu oraz oprocentowania jak również zasady...

II FSK 325/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

tego wyroku wskazano, iż decyzją z dnia 23.07.2003 r., wydaną na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
. 121 par. 1, art. 122, art. 187 par. 1, art. 191 i art. 210 par. 4 Ordynacji podatkowej na skutek zaniechania przez organ kontroli skarbowej podjęcia działań niezbędnych...

I SA/Gd 2305/02 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2002-11-20

dotyczących obowiązków podatkowych., Definicję pojęcia obowiązku podatkowego zawiera art. 4 par. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
z art. 3 pkt 1 ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych...

I FSK 40/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Ordynacji podatkowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny, oddalając skargę, uznał, że organy podatkowe przyjęły prawidłową klasyfikację statystyczną filtrów sprzedawanych...
, ponieważ zgodnie z art. 53 par. 1 Ordynacji podatkowej od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54 /które nie znajdują tu zastosowania/, naliczane są odsetki za zwłokę...

GSK 693/04 - Wyrok NSA z 2004-07-14

, czy ustawodawca we wspomnianych ustawach używa analizowanych pojęć w wąskim znaczeniu, przyjętym w Ordynacji podatkowej, czy też w szerszym znaczeniu, w odniesieniu do całego...
. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ 'Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana...

VI SA/Wa 1245/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-18

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz; 926 ze zm.), stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 40 ust. 1 i 2 Uodp w zakresie podatków...
w imieniu i na rzecz podatnika zeznań i deklaracji podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa , stosownie do art. 2 ust 1 pkt 3...

VI SA/Wa 2212/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-28

nr 206 - zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, na czyim majątku może być zabezpieczone zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności - było tak sformułowane, że wszystkie...
z prawa podatkowego oraz z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów., W pytaniu nr 212 - zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, jeżeli organ podatkowy...

GSK 720/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

administracyjnymi oraz art. 249 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej polegające na uznaniu, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydając wyrok z dnia 20 lutego 2004 r...
nieważności. Gdyby było inaczej, to obowiązujący od 1 stycznia 2003 r. znowelizowany przepis art. 249 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej nakazujący wydanie decyzji...

II GSK 29/10 - Wyrok NSA z 2010-08-12

to brzmiało: 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie postanowienia,, B. w formie zawiadomienia,, C...
. 165 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. Kandydatka wybrała odpowiedź 'C'. W świetle przepisów art. 165 Ordynacji podatkowej nie zawsze jednak wszczęcie postępowania...

VI SA/Wa 1958/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-13

podatkowej - jest obliczenie, pobranie i terminowe wpłacenie pobranego od podatnika podatku do właściwego organu podatkowego. Z art. 30 Ordynacji podatkowej wynika...
swoim majątkiem., Oznacza to, że na podstawie art. 8 Ordynacji podatkowej oraz art. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych płatnik samodzielnie - bez ingerencji...
1   Następne >   +2   6