Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 525/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

następujące pytanie prawne : ' czy art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. - dalej jako 'Ordynacja podatkowa'), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. bieg terminu przedawnienia...

I SA/Rz 245/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-20

do kompetencji innego organu państwowego niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie (Ustawa Ordynacja Podatkowa - Komentarz, Cezary Kosikowski, Henryk...
. na zasadach określonych w art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa) może samodzielnie dokonać oceny rzeczywistego charakteru umów cywilnoprawnych z punktu widzenia skutków podatkowych...

II FSK 1174/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

. na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., zwana dalej: 'Ordynacja podatkowa') postanowienie...
organowi naruszenie:, - art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez błędne uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne;, - art. 187 § 1 w zw. z art. 191 Ordynacji...

II FSK 1172/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

. na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., zwana dalej: 'Ordynacja podatkowa') postanowienie...
organowi naruszenie:, - art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez błędne uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne;, - art. 187 § 1 w zw. z art. 191...

I SA/Lu 885/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-11

Skarbowej wskazał, że pismem z dnia 21 czerwca 2010 r. podatnik wystąpił o zawieszenie, na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 i 5 ustawy Ordynacja podatkowa, postępowania...
. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucał: naruszenie przepisów art. 121, art. 122, art. 123, art. 124 i art. 193a ustawy Ordynacja podatkowa poprzez wydanie postanowienia...

I SA/Po 505/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-19

podatkowe, wskazując jako podstawę prawną tego rozstrzygnięcia przepisy art.201 §1 pkt 2 i art.216 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał...
podatnicy zarzucili naruszenie art.201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej nie godząc się ze stanowiskiem organu podatkowego, jakoby od wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie...

I SA/Po 706/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-21

faktycznego sprawy, w której pismem z [...] kwietnia 2021 r. skarżąca, powołując się na art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r...
. poz. 1325 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'), wniosła o zawieszenie postępowania prowadzonego w sprawie z odwołania z [...] stycznia 2021 r. od decyzji Naczelnika...

I SA/Rz 650/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-07

postępowania powołał art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako Ordynacja podatkowa...
nie zaistniała jakakolwiek z przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 201 § 1 Ordynacji podatkowej , w tym również z art. 201 § 1 pkt 2. Z przyczyną przewidzianą w ostatnio...

I SA/Ke 564/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-11-26

października 2012 r., powołująca M.K.jest ważna (skuteczna lub istniejąca). Jednocześnie zwrócił się o wyznaczenie mu, na podstawie art. 203 § 1 Ordynacji podatkowej, terminu...
art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) dalej Ordynacja podatkowa, od którego zależy możliwość...

III SA/Wa 2173/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-22

zł z ww. tytułu. W podstawie prawnej Naczelnik wskazał art. 207, art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, art. 79, art. 80 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3, art. 81 ust. 1 pkt...
) lit. a) w zw. z art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej; art. 120 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 7 Konstytucji RP, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100