Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 755/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

pochodzących ze środków europejskich oraz z dotacji rozwojowej nie stanowił nadpłaty w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, poprzez błędną ich wykładnię i przyjęcie, iż beneficjent wykorzystał środki przeznaczone na realizację programów...

V SA/Wa 896/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

;, 2. przepisów prawa materialnego, tj.:, a) art. 59 § 1 pkt 9, art. 68 § 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa , w zw. z art...
.:, a) art. 59 § 1 pkt 9 i art. 68 § 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa w zw. z art. 67 w zw. z art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27...

V SA/Wa 2555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

, czego skutkiem jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 30.000 zł., Podkreślono że w myśl art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
nie jest organem podatkowym w rozumieniu art. 13 ustawy Ordynacja podatkowa. Środki z kar pieniężnych, o których mowa w art. 201 ust. 2 ustawy, stanowią - zgodnie z art. 203...

II GSK 3644/15 - Wyrok NSA z 2017-06-13

. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, zwanej dalej o.p.) w zw. z art. 67 w zw. z art. 60 pkt 6 u.f.p. 2009...
Ordynacji podatkowej) i z upływem tego terminu podatek przekształca się w zaległość podatkową (art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej), od której odsetki za zwłokę naliczane...

V SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

., W myśl art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm ), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu...
w § 1 pkt 1 organy (tj. organy podatkowe)., Prezes Urzędu nie jest organem podatkowym w rozumieniu art. 13 ustawy Ordynacja podatkowa. Środki z kar pieniężnych...

III SA 5389/98 - Wyrok NSA z 1999-09-15

budżetu państwa i budżetu gminy, a także innych należności, inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w (...) określiła zobowiązanie podatkowe w podatku...
w roku podatkowym, w którym zostaną usunięte ewentualne wady przedmiotu umowy, stwierdzone w okresie gwarancyjnym; jeżeli nie zajdzie konieczność wykonania napraw gwarancyjnych, kwota...

V SA/Wa 2243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18

ze zm.) oraz art. 2 § 2 w zw. z art. 47 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) - postanowił nałożyć na P. S.A. karę...
oraz powołanych przepisów Prawa zamówień publicznych i Ordynacji podstawowej, postanowił utrzymać w mocy zaskarżony akt administracyjny (decyzji z dnia [...].07.2010 r...

II GSK 197/16 - Wyrok NSA z 2017-10-10

w postępowaniu wszczętym wnioskiem spółki o stwierdzenie nadpłaty, a więc na podstawie art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r...
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Należności, o których mowa w art. 60 o.p. to m.in. należności...

III SA 5201/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

Skarga Wojciecha S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej przy Ministrze Finansów z dnia 2 lutego 1998 r. w przedmiocie uznania go winnym naruszenia dyscypliny budżetowej, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 14 Prawa budżetowego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie Komisji Orze...

V SA/Wa 1683/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

postępowania administracyjnego lub w innych przepisach, np. w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Zgodnie natomiast z unormowaniem art. 134 p.p.s.a....
1   Następne >   3