Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II OSK 1030/07 - Wyrok NSA z 2008-09-16

się zarzucił niezastosowanie przez organ pierwszej instancji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U . z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm...
. Jako niezasadny uznano zarzut naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej., W skardze wniesionej od opisanej wcześniej decyzji organu odwoławczego do WSA G. K. P. zarzucił naruszenie...

II OSK 408/07 - Wyrok NSA z 2008-04-15

nie zastosowały przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), lecz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej zwana p.p.s.a.) w związku z art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i art. 207 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 165 § 2 i 4...

II OSK 93/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 68 § 1 w zw. z art. 2 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926...
jest zobowiązaniem podatkowym, a więc ma zastosowanie ordynacja podatkowa i zawarty w niej trzyletni termin przedawnienia., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II OSK 438/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

planistyczna należy do zobowiązań podatkowych i mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz.60...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaznaczyło, iż w sprawie znaleźć winny zastosowanie przepisy k.p.a., a nie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

II SA/Gd 1948/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'ZDŚ' w B. na decyzję...
par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w szczególności polegające na doręczeniu ostatecznej decyzji...

II OZ 287/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

i nie stosuje się do niej przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)., W zażaleniu na to postanowienie wskazano...
, że Sąd I instancji naruszył poprzez błędną wykładnię art. 4 oraz art. 6 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 175 § 3 pkt 2...

II OSK 710/05 - Wyrok NSA z 2006-04-06

przestrzennym poprzez jego błędne zastosowanie. Wskazano również na naruszenie szeregu przepisów Ordynacji podatkowej. Podniesiono m. in, że strona została pozbawiona możliwości...
pełnomocnika skarżącej, że do postępowania związanego z naliczeniem opłaty planistycznej mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Sąd powołał się tu na wyrok NSA...

II SA/Łd 869/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-23

roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) (w dalszej części zwanej Ordynacją podatkową). SKO stwierdziło, iż stosownie do treści art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27...
obowiązek zapłaty renty planistycznej w trybie ordynacji podatkowej winna zostać wydana najpóźniej w dniu 1 czerwca 2004 roku. Nierealne staje się zachowanie tego terminu...

II SA/Gl 272/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-07

charakter. Błędne jest też odwoływanie się do przepisów Ordynacji podatkowej w sytuacji gdy opłata planistyczna nie jest podatkiem. W odniesieniu do niej odesłanie...
do Ordynacji podatkowej prawodawca powinien przewidzieć wprost, nie można go natomiast domniemywać., Samorządowe Kolegium odwoławcze w K. odwołania tego nie uwzględniło...

OSK 520/04 - Wyrok NSA z 2004-09-03

przestrzennym /Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., 2. Wszczęcie...
Podatkowa, a nadto zarzucając naruszenie przepisów postępowania w związku z pominięciem w sprawie przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, strona skarżąca wniosła o uchylenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17