Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I SA/Go 288/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-17

. 165a § 1 w zw. z art. 14b § 1 i art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zwanej Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby...
w pierwszej kolejności, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa (art. 120 Ordynacji podatkowej). Powołując się natomiast na art. 14b § 1 cyt. ustawy podkreślił...

I SA/Go 30/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-23

źródłowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą., Organ pierwszej instancji, na podstawie art. 33 § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej, oraz ustaleń kontroli...
obowiązku podatkowego. Taki obowiązek ciąży na organie wydającym decyzję wymiarową. W decyzji o zabezpieczeniu, zgodnie z art. 33 § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ...

I SA/Go 97/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-18

na kwotę netto około 453.473,00 zł plus należne odsetki., Uwzględniając treść art.33 § 1, § 2 pkt 2, § 3 oraz § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zwanej dalej Ordynacja podatkowa, uznał, że istnieje konieczność zabezpieczenia na majątku podatnika zaległości podatkowych...

I SA/Ke 323/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-18

. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu...
obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r. jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 729/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-04

. art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Z 2005 r., Nr 8, poz.60 z póź. zm. dalej OP), art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
w art. 145 p.p.s.a., Stosownie do treści art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej (OP), zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika...

I SA/Gl 547/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-09

[...]r. nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchylającym powyższą decyzję - utrzymał w mocy własną decyzję z dnia...

I SA/Łd 685/01 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2002-08-27

Przewidziane w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym /t.j. Dz.U. 2002 nr 9 poz. 86/ uprawnienie do występowania w charakterze pełnomocnika...
sądowego przysługuje wyłącznie doradcom podatkowym, nie przysługuje natomiast biegłym rewidentom. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym...

III SA/Gl 1445/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-05

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji...
podatkowej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] 2010 r. skarżący wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o zwrot bezpodstawnie wyegzekwowanych...

I SA/Ke 351/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-11-15

podatkowej stanowi przyczynę wygaśnięcia zobowiązania z tytułu należności składkowych. Stosownie do przepisu art. 31 u.s.u.s. w zw. z art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej...
. Ordynacja podatkowa;, 4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;, 4a) wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów...

SA/Kr 982/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-10-16

Skoro ustawodawca używa w przepisie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./ liczby mnogiej, to oznacza, że wartość przedmiotu spadku winna być ustalona w oparciu o opinię biegłych, a nie jednego biegłego.
1   Następne >   +2   +5   +10   15