Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I FSK 733/05 - Wyrok NSA z 2006-09-05

innych podmiotów, w tym określonych w art. 110-117a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/. Naczelny Sąd Administracyjny...
przepisu art. 133 Ordynacji podatkowej., Zdaniem organu odwoławczego - za prawidłową należało uznać ocenę, iż Jan K. pełniąc funkcję członka Zarządu w spółce z ograniczoną...

I FSK 645/05 - Wyrok NSA z 2006-09-05

innych podmiotów, w tym określonych w art. 110-117a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/. Naczelny Sąd Administracyjny...
przepisu art. 133 Ordynacji podatkowej., Zdaniem organu odwoławczego - za prawidłową należało uznać ocenę, iż Jan K. pełniąc funkcję członka Zarządu w spółce z ograniczoną...

I FSK 2188/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

którego zostało wydane, orzeczenie. Wyrokiem z dnia 8 października 2013 r., sygn. SK 40/12, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu...
obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Powołany art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej we wskazanym brzmieniu...

I FSK 2189/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Powołany art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej...
przez art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej., Trybunał wskazał przy tym, że również aktualny odpowiednik zakwestionowanego przepisu, a mianowicie obowiązujący od dnia 1 stycznia...

III SA/Wa 282/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

., Organy podatkowe ustaliły w sprawie, co następuje:, Decyzją z [...] lutego 2018 r., doręczoną 23 marca 2018 r. w trybie art. 150 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (obecnie t.j. Dz.U.2020.1325 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku...

I SA/Lu 92/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-18

nieuiszczonego wpisu od skargi. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 233 § 1pkt. 1 Ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania J. K...
w podatku VAT za 1999r., zgodnie z art. 133 Ordynacji podatkowej, jest nadal istniejąca Spółka - '[...]' S.A. Budowa i Wyposażenie Obiektów., W odwołaniu od tej decyzji J. K...

I SA/Gl 79/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-04

ustawy z dnia 29. 08. 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm. dalej Ordynacja podatkowa) utrzymał w mocy decyzję działającego jako organ...
żądania wskazała przepis art. 240 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu wniosku podatnik przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania podatkowego, a następnie...

I SA/Gl 80/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-04

ustawy z dnia 29. 08. 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm. dalej Ordynacja podatkowa) utrzymał w mocy decyzję działającego jako organ...
wnioskująca jako podstawę prawną swojego żądania wskazała przepis art. 240 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu wniosku podatnik S. K. przedstawił dotychczasowy...

I SA/Ke 508/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-29

postępowania. Właściwy był natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w K., co wynika z przepisów art. 241 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Dalej W. C. podniósł, że w sprawie karnej skarbowej...
się go za stronę w sprawie wznowienia tego postępowania. Według niego, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 116 § 1 i 2, art. 117bi art. 133 § 1 i 2) oraz Kodeksu...

I SA/Po 453/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-09

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). Uzasadniając wniosek, skarżąca wskazała, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości...
i art. 123 Ordynacji podatkowej. Ponadto w sprawie celowo pominięto także wnioski dowodowe przedstawione przez skarżącej, które pomogłyby w ustaleniu stanu faktycznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   81