Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I FSK 303/10 - Wyrok NSA z 2011-01-28

Skarbowego w R. w decyzji z 31 stycznia 2006 r. określił spółce 'I.' na podstawie art. 115 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926...
ze zm.) - zwanej dalej 'Ordynacją podatkową' kwotę nadwyżki podatku należnego nad naliczonym do wpłaty, kwotę zaległości podatkowej, kwotę odsetek od zaległości podatkowej...

I GSK 387/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

nieważności, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 4 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), gdyż decyzja ta we wskazanym zakresie...
. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ p.p.s.a. w zw. z art. 187 § 1 i art. 191, art. 197 § 1, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123 § 1, art. 124 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej...

I GSK 390/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

. Jako podstawę prawną decyzji Dyrektor wskazał art. 233 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
.) dalej 'Ordynacja podatkowa', art. 85 § 1 i art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) dalej...

I GSK 389/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 187 § 1 i art. 191, art. 197 § 1, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123 § 1, art. 124 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez...
Ordynacji podatkowej)., - naruszeniu zasady praworządności, wskutek przyjęcia własnego stanowiska, bez uprzedniej analizy obszernej i rzeczowej argumentacji strony (wbrew art...

I GSK 383/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

. 124 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez nietrafne oddalenie skargi w miejsce jej uwzględnienia w oparciu o uchybienia procesowe popełnione w postępowaniu celnym...
okoliczności sprawy (wbrew art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej),, - naruszeniu zasady praworządności, wskutek przyjęcia własnego stanowiska, bez uprzedniej...

I GSK 386/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

. 187 § 1 i art. 191, art. 197 § 1, art. 120, art. 121, art. 122, art. 123 § 1, art. 124 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez nietrafne oddalenie skargi w miejsce...
się w:, - pominięciu znacznego fragmentu akt sprawy oraz wydaniu decyzji bez rozważenia wszystkich okoliczności sprawy (wbrew art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej)., - naruszeniu...

I SA/Gl 1281/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-11

[...], nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie...

I GSK 1020/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)., Zdaniem Sądu pierwszej instancji, niezasadny okazał się także zarzut naruszenia art...
. 210 § 1 Ordynacji podatkowej, albowiem decyzja organu odwoławczego zawiera wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, organ rozpatrzył zebrane dowody, dokonując...

I GSK 1021/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)., Zdaniem Sądu pierwszej instancji, niezasadny okazał się także zarzut naruszenia art. 210 § 1...
Ordynacji podatkowej, albowiem decyzja organu odwoławczego zawiera wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, organ rozpatrzył zebrane dowody, dokonując ich oceny...

I FZ 365/23 - Postanowienie NSA z 2024-03-25

co do bezstronności wymienionej Sędzi. Wynikają one z faktu pełnienia funkcji członka komisji kodyfikacyjnej zajmującej się rządowym projektem ustawy - Ordynacja podatkowa. Związki...
, że Sędzia brała udział w latach 2014-2019 w pracach komisji kodyfikacyjnej ogólnego prawa podatkowego w celu opracowania nowej Ordynacji podatkowej oraz aktów...
1   Następne >   +2   +5   +10   13