Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 2071/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

. z art. 33d § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej także jako: O.p.) złożyła do Ministra Finansów...
wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę., Organ podkreślił, że przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania określone w art. 33d-33g Ordynacji podatkowej i przyjęcie...

I SA/Wr 1372/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-26

Ordynacji podatkowej, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tejże decyzji do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie nieważności tej decyzji., Dyrektor Izby...
Skarbowej we W. niezaskarżonym postanowieniem z dnia[...]r., nr [...], na podstawie art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej (brak podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrzenia...

II GSK 2361/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

, że przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania określone w art. 33d-33g Ordynacji podatkowej i przyjęcie tegoż zabezpieczenia w trybie art. 239f § 1 w zw. z art. 33d...
charakteru zobowiązującego. W konsekwencji wyłączone jest w tym zakresie stosowanie art. 239a oraz w konsekwencji art. 239f Ordynacji podatkowej. W ocenie organu taka decyzja...

I SA/Gl 786/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-17

. o samorządowych kolegiach odwoławczych ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 856 ze zm.) oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz...
., Nr [...] 'A' S.A. w K. wystąpiła do organu podatkowego I instancji w M. z prośbą o wstrzymanie w trybie art. 239 f § 1 Ordynacji podatkowej wykonania decyzji Samorządowego Kolegium...

II FSK 3898/17 - Wyrok NSA z 2019-10-22

. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA...
art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (w ocenie strony skarżącej powyższe zajęcie wynagrodzenia za pracę było wadliwe, ponieważ nastąpiło bez podstawy prawnej w postaci...

I SA/Go 697/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-15

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - zwanej Ordynacja podatkowa. Powyższą decyzję doręczono S.K. w dniu 12 grudnia 2007 r...
art. 224a § 1 pkt 1 w związku z art. 33d ust. 6 oraz art. 33f Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu wnioskodawca podał m.in., iż skorzystanie z instytucji depozytu...

II GSK 1859/13 - Wyrok NSA z 2014-10-31

[...] czerwca 2012 r. na podstawie art. 33d i art. 239f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
[...] października 2012 r. utrzymał w mocy swoje wcześniejsze rozstrzygnięcie. Organ uznał, że powoływany przez stroną art. 239f § 1 Ordynacji podatkowej nie znajduje zastosowania...

VI SA/Wa 1932/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-26

postanowienie zostało wydane na podstawie art. 233 § pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 239f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749...
2 Ordynacji podatkowej o wstrzymanie wykonania tej (zaskarżonej) decyzji., Postanowieniem z dnia [...] października 2012 r. nr [...] Minister Finansów odmówił wstrzymania...

I SA/Gl 503/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-27

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zwanej dalej 'Ordynacją podatkową'. Zacytował przepisy prawne regulujące zasady...
naruszenie art. 120 i 122 Ordynacji podatkowej w związku z rażącym naruszeniem art.239b § 2 Ordynacji podatkowej wskutek nie uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wynikające...

I SA/Ke 331/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-21

Zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania decyzji w ramach art. 224a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej uzależnione jest od uprzedniego podjęcia rozstrzygnięcia...
pkt 1 Ordynacji podatkowej obowiązany jest wstrzymać wykonanie decyzji. Postanowienie to nie rozstrzyga bowiem kwestii zgody na przyjęcie zabezpieczenia, a potwierdza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100