Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I GSK 54/19 - Wyrok NSA z 2022-12-16

istotny wpływ na wynik sprawy, tj., 2.1. naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) PPSA w zw. z art. 187 i art. 191 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 73 ust. 1 Prawa Celnego...
, wyrażonej w art. 122 Ordynacji podatkowej, wywieść należy, iż podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia oraz załatwienia sprawy wymaga w pierwszym rzędzie...

I SA/Lu 211/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-29

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) polegające na tym, że organ błędnie ustalił stan faktyczny oraz dokonał dowolnej oceny zebranego materiału...
%. Ponadto spółka na podstawie art. 188 Ordynacji podatkowej wniosła o wystąpienie przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej do Ministra Infrastruktury z wnioskiem...

I SA/Łd 974/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

')., Po rozpatrzeniu odwołania strony skarżącej od WIS organ na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1540 ze zm...
), Ordynacji podatkowej (np. art. 3 pkt 4, art. 1a § 1, art. 15 § 2, art. 18 § 1), jak również innych aktów prawnych (zob. np. wyroki NSA z dnia 12 marca 2014 r., II GSK 1/13...

I SA/Łd 975/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

')., Po rozpatrzeniu odwołania strony skarżącej od WIS organ na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1540 ze zm...
), Ordynacji podatkowej (np. art. 3 pkt 4, art. 1a § 1, art. 15 § 2, art. 18 § 1), jak również innych aktów prawnych (zob. np. wyroki NSA z dnia 12 marca 2014 r., II GSK 1/13...

I SA/Łd 973/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1540 ze zm., dalej: O.p.) decyzją z dnia [...] r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu organ...
rozporządzenia - zasady techniki prawodawczej (np. § 29c, § 43, § 83), Ordynacji podatkowej (np. art. 3 pkt 4, art. 1a § 1, art. 15 § 2, art. 18 § 1), jak również innych...

I SA/Kr 640/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-25

rozstrzygnięciu;, - naruszenie art. 120 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.; dalej jako 'O.p.') poprzez to, że wydając...
objętych obniżoną 5% stawką podatkową tablic tyflograficznych wykonanych z tworzywa sztucznego - towary takie zostałyby w tym wykazie wymienione wprost., 2.1. W skardze...

III SA/Wa 344/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-19

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, ze zm., dalej jako 'O.p.') i w zw. z art. 42g ust. 2 u.p.t.u. i wynikających...
z tych przepisów zasad przekonywania i prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych poprzez nie uwzględnienie przedstawionych we wniosku o wydanie...