Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

FSK 1053/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

., Zdaniem Sądu ocena stanu faktycznego sprawy co do przedmiotu transakcji dokonana przez organy podatkowe wypełniała dyspozycję art. 122 Ordynacji podatkowej i mieściła...
również nie stanowił przedmiotu opodatkowania., Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych co do bezzasadności zarzutu naruszenia art. 14 par. 3 i 6 Ordynacji podatkowej. Skoro Spółka...

VI SA/Wa 1254/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r...
') z dnia [...] marca 2011 r. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] marca 2011 r. Nr [...] wydane na podstawie art. 165a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w związku...

II SA 3019/01 - Wyrok NSA z 2002-02-15

lub przemysłowej. Decyzje te wydane zostały na podstawie art. 169 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
ordynacji podatkowej, jeżeli podanie nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, pod rygorem...

III SA/Gd 381/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-06-18

marca 2014 r. nr [...], skierowanym do 'A' Spółka jawna z siedzibą w B., Naczelnik Urzędu Celnego, na podstawie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
., Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Celnej postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 r. nr [...], na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa...

VI SA/Wa 2466/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Administracyjnego z 15 października 2009r. (sygn. akt II FSK 785/08). W myśl tego wyroku w Ordynacji podatkowej nie ma normy prawnej zakazującej uczestnictwa w postępowaniu...
. bazaorzeczeń.nsa.gov.pl). Poglądy te należy uznać za aktualne przy wykładni art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej mającego zastosowanie w przypadku procedury odwoławczej uregulowanej...

VI SA/Wa 579/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-27

, W tym zakresie organ powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 października 2009 r. (sygn. akt II FSK 785/08). W myśl tego wyroku w Ordynacji podatkowej...
te należy uznać za aktualne przy wykładni art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej mającego zastosowanie w przypadku procedury odwoławczej uregulowanej w art. 221 Ordynacji...

V SA/Wa 584/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-29

Sprawa ze skargi R. S.A. we W. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

SA/Sz 523/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-20

ze zm./, art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - Izba Skarbowa w Sz. Ośrodek Zamiejscowy w K...
. określenia:, - zobowiązania w wysokości 323.055 zł, - zaległości podatkowej na dzień 28.09.1999 r. w kwocie 323.055 zł oraz, - ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego...

II SA 3018/01 - Wyrok NSA z 2002-02-15

i par. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z art. 262 Kodeksu celnego oraz par. 2 ust. 3 pkt 2 powołanego...
rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 1999 r. W świetle art. 169 par. 1 i par. 4 Ordynacji podatkowej, jeżeli podanie nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, organ...

I SA/Rz 599/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

decyzji UKS z dnia (..) stycznia 2007r., nr (..), a także naruszenie art.120 §1 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2005r. Nr 8 poz...
nie narusza przepisów prawa materialnego i została wydana po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami procesowymi Ordynacji podatkowej., Kwestią sporna...
1   Następne >   3