Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II FZ 933/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-30

w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z poz. zm.,) - dalej Ordynacja podatkowa, zostało przekazane wojewódzkim...
§ 1 i § 5 Ordynacji podatkowej, poprzez błędne uznanie, że przepisy te nie będą miały zastosowania, a w konsekwencji błędne przyjęcie, że do rozpoznania sprawy...

I FZ 232/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości...
, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. Przepis § 1 pkt 1 rozporządzenia odnosi się zatem do trybu postępowania określonego w przepisach art. 14b - art. 14d ustawy...

II GSK 1352/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-29

na inną lokalizację. Zaskarżone postanowienie zostało wydane na podstawie art. 216 w zw. z art. 141 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19...
z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt II GSK 1350/10 wydanego w analogicznej sprawie., Przepis art. 141 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że na niezałatwienie sprawy...

II GSK 1350/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-25

stwierdziła, że tylko uznanie postanowienia wydanego na skutek rozpatrzenia ponaglenia złożonego w trybie art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej za postanowienie kończące...
postanowienie zostało wydane na podstawie art. 216 w zw. z art. 141 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz...

I SA/Gl 162/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-15

przy tym, że rozstrzygnięcia wydawane na podstawie art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej winny być zaskarżane do sądu administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę organu...
sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

I SA/Gl 163/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-15

. 14r § 1 Ordynacji podatkowej winny być zaskarżane do sądu administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę organu je wydającego, stąd skargę przekazał do Wojewódzkiego...
prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm...

I SA/Gd 488/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-15

Ordynacji Podatkowej (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2005 K 8 poz.60)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:, Przepis art. 59 § 1 ustawy...
w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej przekazuje...

I SA/Łd 261/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-08

prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
.; dalej 'Ordynacja podatkowa') - przekazał wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze działalności strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę., Brzmienie § 1...

I SA/Łd 263/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-14

przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
ze zm.; dalej 'Ordynacja podatkowa') - przekazał wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze działalności strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę., Brzmienie...

I SA/Łd 262/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-08

prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
.; dalej 'Ordynacja podatkowa') - przekazał wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze działalności strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę., Brzmienie § 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100