Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 2405/11 - Wyrok NSA z 2013-06-14

o niskich wygranych, na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), gdyż w rozpatrywanej...
sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne., S. sp. z o.o. złożyła skargę na powyższe postanowienie, zarzucając m.in. naruszenie art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej...

II FSK 2659/12 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), powołując się na brak zgody na umorzenie objętych wnioskiem zaległości podatkowych, wyrażony...
zaległości podatkowej na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej., Odmawiając umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego...

VI SA/Wa 2937/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

wygranych., Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz art. 8 i art...
z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, poprzez niezawieszenie postępowania, w sytuacji, w której rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia...

II GSK 31/10 - Wyrok NSA z 2010-08-12

:, 'Zgodnie z Ordynacją podatkową, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje:, A. w formie postanowienia,, B. w formie zawiadomienia,, C. bez zachowania formy...
odpowiedź 'A', albowiem nie zawsze zgodnie z ustawą - Ordynacja Podatkowa, wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu następuje w formie postanowienia. Okoliczność tę przyznał...

II SA/Go 540/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-22

sierpnia 2009 r. oraz odpowiednio ( art. 67 in fine ) przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, regulujące terminy przedawnienia wynikające...
uiszczenia przez stronę, czy też zwrotu przez organ opłaty, a zawartych w art. 59 i następne Ordynacji podatkowej. Wynika to z treści art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia...

I OSK 2852/16 - Wyrok NSA z 2017-05-12

2009 r. oraz odpowiednio ( art. 67 in fine ) przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, regulujące terminy przedawnienia wynikające...
przez stronę, czy też zwrotu przez organ opłaty, a zawartych w art. 59 i następne Ordynacji podatkowej. Wynika to z treści art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r...

VI SA/Wa 2451/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-01

, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 950)., Tak więc, w przypadku wniesienia skargi...

VI SA/Wa 800/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-30

1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz postępowań...
, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego; akty prawa miejscowego; inne akty organów jednostek samorządu...

VI SAB/Wa 54/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (...) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; 4a...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Stosownie do zapisu § 3 ww. artykułu sądy administracyjne orzekają...

II GSK 833/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

). Zważyć nadto należy, że w świetle art. 145a § 2 k.p.a. czy też art. 241 § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej, tylko wniosek uprawnionego podmiotu może inicjować postępowanie...
o niekonstytucyjny przepis prawa materialnego na stronę postępowania administracyjnego czy podatkowego został nałożony obowiązek prawny (np. rozbiórki obiektu budowlanego...
1   Następne >   3