Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II UKN 287/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-28

Po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w dalszym ciągu w zakresie odpowiedzialności z tytułu...
o zobowiązaniach podatkowych, stosuje się nadal przepisy tej ustawy, również po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/. Wynika...

II SA/Go 934/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-28

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U., z 2012roku, poz. 749). Wskazano, że zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18...
za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Przepis ten zatem stanowi w zakresie instytucji odsetek za zwłokę...

I SA/Ke 414/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-18

, że kwestię umorzenia zaległości podatkowych rozstrzyga art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej i podniósł, że umorzenie zaległości podatkowej to kompetencja o charakterze...
pkt 3 Ordynacji podatkowej musi być poprzedzone wyjaśnieniem okoliczności sprawy w zakresie przesłanek umorzenia i ich analizą, z zachowaniem wymogów proceduralnych...

I SA/Lu 319/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-10

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz...
. 291 ze zm.)., Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym w dniach powstania obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne rolników...

I SA/Rz 999/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-04

, art. 110 § 1 i § 2 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 107 § 1 Ordynacji...
podatkowej w przypadkach i w zakresie przewidzianym w rozdziale 15 działu III Ordynacji podatkowej za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie...

II GSK 2625/15 - Wyrok NSA z 2017-05-19

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 67a i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012, poz. 749 ze zm.), a gdyby Sąd...
skargi, w sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 67a i nast. Ordynacji podatkowej gdyż, jak wynika z treści tego przepisu - znajdującego się w Dziale III zobowiązania...

II GSK 2706/17 - Wyrok NSA z 2018-01-30

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), gdyż powinien stwierdzić wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia...
., Decyzją z dnia [...] stycznia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, podnosząc, że przepis art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 964/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-31

[...] nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją...
r., sygn. akt SK 40/12. W judykacie tym Trybunał (oceniając konstytucyjność niegdysiejszej regulacji prawnej zawartej w art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej) postawił tezę...

I SA/Gl 628/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-18

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej uchyla zaskarżoną decyzję. Dyrektor...
, w kontekście uznania przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia...

II GSK 545/10 - Wyrok NSA z 2011-05-11

na skarżącego odpowiedzialność z tytułu niezapłaconych składek przez Spółkę z o.o. E.-S., a w szczególności wymogów określonych w art. 116 i 118 Ordynacji podatkowej...
zaskarżonego rozstrzygnięcia art. 59 § 1 pkt 9 , art. 67c § 2 w zw. z art. 67a § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100