Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I GNP 1/22 - Wyrok NSA z 2022-11-09

na dzień 29 lutego 2016 r. oraz przepisami działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dotyczącymi przedawnienie, tj. art. 21 § 1 pkt 1) i pkt 2), art...
. Ordynacja podatkowa dotyczącymi przedawnienie, tj. art. 21 § 1 pkt 1) i pkt 2), art. 68 § 1 i art. 70 § 1 w zakresie ustalenia rodzaju przedawnienia oraz możliwości...

II FNP 3/11 - Wyrok NSA z 2011-10-21

do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych zakwestionowanymi fakturami,, - art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137...
., dalej: p.p.s.a.) w związku z:, art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 125 i art. 180 Ordynacji podatkowej przez błędne zastosowanie i przyjęcie, że organy podatkowe...

II GNP 2/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania...
lub nadmiernie pobranych środków publicznych, ponieważ przysługują mu uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie Ordynacja podatkowa. Ponadto w podstawie prawnej wskazano §...

II FNP 2/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-10

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 lipca 2008 r. (sygn. akt I SA/ Rz 220/08...
Ordynacji podatkowej przez ich niewłaściwe zastosowanie,, art. 3 § 1, art. 134 § 1, art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 1 lit.c) p.p.s.a. w zw. z art. 193 § 1 i § 4 i art. 24b...

I FNP 5/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-08

pomimo naruszenia przez organy celne art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów w postaci przyjęcia za udowodnione faktów...
(co do zasady, który winien być wyłączony na mocy art. 130 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), czemu dał wyraz w uzasadnieniu opinii, jak również w postaci pominięcia wszelkich...

I GNP 5/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-03

. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez nieuchylenie zaskarżonej decyzji pomimo naruszenia przez organy celne art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przekroczenie granic...
przez nieuprawniony, a co istotne nieobiektywny w sprawie podmiot (co do zasady, który winien być wyłączony na mocy art. 130 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), czemu dał...

I FNP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Ordynacji podatkowej oraz z art. 24a i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 ze zm.), dalej ustawa o kontroli...
skarbowej,, b) na podstawie art. 285a § 1 Ppsa z art. 145 § 1 pkt 2 Ppsa w zw. z art. 247 § 1 pkt 1 i 3 oraz z art. 233 § 1 pkt 2 lit. b) Ordynacji podatkowej w zw. z art...

I GNP 1/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

. Zgodnie z art. 194 ordynacji podatkowej, dokumenty szwajcarskich organów celnych zostały uznane za dokumenty urzędowe. Ponadto, wątpliwa okazała się zadeklarowana...
taką barierę. Zatem wartość ta może nie odpowiadać rzeczywistości., WSA podkreślił, że dowód z opinii biegłego (art. 197 Ordynacji podatkowej) jest tylko jednym z dowodów...

II FNP 12/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

procesowej zasady podatkowej w podatkowym postępowaniu odwoławczym zawartej w art. 234 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm...
przez udziałowca spółki, M. O. przed notariuszem przy wnoszeniu aportu przez niego jako udziałowca do Spółki w dniu 29 listopada 2000 r. Ordynacja podatkowa stwierdza wręcz...

II FNP 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr poz. 60 ze zm.; dalej jako: Ordynacja podatkowa...
nie mają do niego zastosowania przepisy o sukcesji podatkowej;, 2) art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 97 O.p. w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 12 listopada 2003 r...
1   Następne >   +2   5