Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II GW 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

. 62 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: O.p.), mającego odpowiednie zastosowanie w sprawie...
o finansach publicznych przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Postanowienie Zarządu Województwa...

II GW 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

art. 62 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: O.p.), mającego odpowiednie zastosowanie...
o finansach publicznych przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Postanowienie Zarządu Województwa...

II GW 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: O.p.), mającego odpowiednie zastosowanie w sprawie na podstawie art. 67 ustawy o finansach publicznych...
postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Postanowienie Zarządu Województwa [...] z [...] maja 2015 r. zostało wydane w oparciu...

II GW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: O.p.), mającego odpowiednie zastosowanie w sprawie na podstawie art...
przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Postanowienie Zarządu Województwa [...] 23 czerwca 2015 r...

I GW 6/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)., W myśl zaś art. 94 ust. 1 powołanej ustawy kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - mając w niniejszej sprawie do czynienia z faktem...

I SA/Gl 1356/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-11-16

Ordynacji podatkowej postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W piśmie...

I GW 6/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-09

w administracji powinno mieć zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w u.f.p. O ile zatem ani przepisy k.p.a., ani przepisy Ordynacji podatkowej odnoszące...
środków na podstawie tych przepisów oraz w związku z tymi przepisami i na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa., Zauważyć należy, że powyższa okoliczność ma istotne...

II SA/Op 411/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-05

;, - art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 ro, poz. 900 z późn. zm) - zwanej dalej 'O.p.', poprzez brak wnikliwego zbadania...
się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa - nadal zwanej O.p. W art. 17 § 1 O.p. określono właściwość miejscową organów podatkowych stanowiąc, że jeżeli ustawy...

I GW 5/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-05

. 93 ust 7 u.t.d. do kar pieniężnych przewidzianych niniejszą ustawą nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dalej: O.p....

II OW 32/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-25

. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa., GIOŚ podał następnie, że pismem z 28 stycznia 2019 r. Marszałek Województwa...
. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), a w takim przypadku, na podstawie art. 34 ust. 17 ustawy - Prawo przedsiębiorców, zasad i trybu udzielania...
1   Następne >   +2   6