Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

III SA 1117/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

z odsetkami w kwocie 67.727,90 zł. W podstawie prawnej organ powołał art. 51 oraz art. 53 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
Ordynacji podatkowej. Podtrzymując argumentacje zawartą w uzasadnieniu decyzji Burmistrza Gminy, SKO podkreśliło m.in., iż budynki przeznaczone na zakwaterowanie żołnierzy...

III SA 2035/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/, oraz grzywny i kary pieniężne, a także inne należności pozostające...

II FSK 366/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

. 53 par. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
fizycznych za 1999 r. W uzasadnieniu wyroku, opisując dotychczasowy przebieg postępowania wyjaśniono, że decyzją z dnia 22 kwietnia 2002 r. organ podatkowy, po rozpatrzeniu...

II FSK 1934/20 - Wyrok NSA z 2021-07-09

. przepisu przez sąd pierwszej instancji doprowadziła do uchylenia zaskarżonej;, - art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325...
przeciwnej i uchylił decyzje organów podatkowych obu instancji, co ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż uniemożliwia organowi polemikę z przyjętą przez sąd pierwszej...

V SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-05

Sprawa ze skargi S. T. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] listopada 2006 r. Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione 1. Stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy postanowienia Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] z dnia [...] września 2006 r. 2. Zasądza od Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na rzecz S. T. kwotę 100 (sto) złotych ty...